skip to Main Content

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักการโยธา และสำนักการวางผัง

วันที…

อ่านต่อ

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วันที…

อ่านต่อ

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 9 เขต

วันที…

อ่านต่อ

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักสิ่งแวดล้อม

วันที…

อ่านต่อ
Back To Top