skip to Main Content

ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกทม. เรื่อง ค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. …

วันพุ…

อ่านต่อ

สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564

สรุปส…

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการและหน่วยรับงบประมาณอื่น ก่อนให้ความเห็นชอบ

วันพฤ…

อ่านต่อ
Back To Top