skip to Main Content

ส.ก.บางเขน ขอกทม.ตรวจสอบและควบคุม แพล้นปูน ลดปัญหา PM 2.5

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (17 ก.ค.67) นายนริสสร แสงแก้ว สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน เสนอญัตติ ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบ และควบคุมโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน . เนื่องจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จหรือแพล้นปูนเป็นสาเหตุหนึ่งที่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม บางแห่งตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีผู้อาศัยหนาแน่น ส่งผลกระทบด้านสุขภาพและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน เช่น ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มลภาวะทางเสียงจากเครื่องจักร น้ำปูนและเศษหิน ดิน ทราย ที่อาจไหลลงท่อระบายน้ำสาธารณะ รวมทั้งการสัญจรของรถบรรทุกขนส่งทำให้เกิดปัญหาการจราจรและทำให้ถนนชำรุดเสียหาย . จากสถิติเมื่อเดือนมิถุนายน 2567 มีการสำรวจจำนวนแพล้นปูนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่ามีจำนวนทั้งหมด 114 แห่งใน 36 เขต และถึงแม้การจัดตั้งแพล้นปูนจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม…

Read More

สภากทม.เห็นชอบตั้งคกก.วิสามัญฯกำหนดพื้นที่ตั้งสถานบริการ

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (17 ก.ค.67) นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ เสนอญัตติ ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน . ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสถานบริการ จำนวน 207 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตโซนนิ่ง 73 แห่ง และอยู่นอกเขตโซนนิ่ง 134 แห่ง และสถานบริการที่ตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรม จำนวน 32 แห่ง สถานบริการบางแห่งที่อยู่นอกเขตโซนนิ่งเปิดบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บางแห่งตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา วัด ทำให้เยาวชนใช้เป็นพื้นที่มั่วสุม และยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง รวมถึงมีการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งโซนนิ่งใหม่…

Read More

ส.ก.บางซื่อ เสนอกทม.พัฒนาพื้นที่สีเขียว ขอคนพื้นที่ร่วมออกแบบ เพื่อใช้งานได้เต็มศักยภาพ

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (17 ก.ค.67) นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ เสนอญัตติ ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร . เนื่องจากสวนสาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สมารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรกรุงเทพมหานครน้อยกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด จำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ไม่เพียงพอ บางแห่งมีสภาพทรุดโทรมและการออกแบบการใช้งานไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มศักยภาพ มีประชาชนใช้งานในยามค่ำคืนที่อาจไม่ปลอดภัย ไม่มีไฟส่องสว่าง การใช้พื้นลาดที่เหมาะกับผู้ที่มีน้ำหนักมาก . “ที่ผ่านมามีหลายผลการศึกษาระบุตรงกันถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่สีเขียวต่อสุขภาวะในเชิงบวก ทำให้หลายประเทศทั่วโลกมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนและปรับปรุงคุณภาพพื้นที่สีเขียวในเมือง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในฐานะที่เป็นกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะที่มีความสวยงาม สาธารณูปโภคภายในสวนมีสภาพดี พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย กรุงเทพมหานครควรตรวจสอบสภาพสวนสาธารณะ ออกแบบ วางแผนการปรับปรุงและพัฒนา โดยรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วน รวมถึงจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ”…

Read More

ส.ก.ดอนเมือง จี้กทม.ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงและสัตว์จร

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (17 ก.ค.67) นางกนกนุช กลิ่นสังข์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เสนอญัตติ ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการลงพื้นที่ของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด . เนื่องจากปัญหาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดโรคจากสัตว์ ประชาชนได้รับอุบัติเหตุจากการถูกสัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วน และปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมา และพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาได้ไม่ทันการเพิ่มจำนวนของสัตว์ดังกล่าวและไม่ทั่วถึง . “การประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ยังไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนในชุมชนหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประจำเขตนั้นไม่ทราบ ไม่มีการแนะนำขั้นตอนการนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการทำหมัน เช่น ประชาชนไม่ทราบว่าต้องงดอาหารสัตว์เลี้ยงกี่ชั่วโมงก่อนมารับบริการ ปัญหาสัตว์เลี้ยงทะเลาะหรือกัดกันตอนเข้ารับบริการ จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ปัญหาการเดินทางมายังสถานที่ส่วนกลางที่กำหนดซึ่งห่างไกลซึ่งจากบางชุมชน เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม” ส.ก.ดอนเมือง กล่าว จากนั้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปรายสนับสนุนญัตตินี้ ประกอบด้วยนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ นายอานุภาพ ธารทอง…

Read More

เห็นชอบตั้งคกก.วิสามัญฯสางปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (10 ก.ค.67) นายเอกกวิน โชคประสพรวย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี เสนอญัตติ ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ . ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งการดำเนินการมีปัญหาและข้อจำกัดที่ซับซ้อนและหลากหลายมิติ ทั้งในด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟของศูนย์ฯ ด้านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านสวัสดิการของผู้ดูแลเด็ก เช่น คุณครูได้รับเงินเดือนช้ากว่ากำหนด และด้านงบประมาณ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่สอดคล้อง ครอบคลุมกับความต้องการ . “เด็กก่อนวัยเรียนเป็นพลเมืองและทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ การพัฒนาเด็กในช่วงวัยนี้เป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานครควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ ดังนั้น เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนได้รับการพัฒนาตามวัยและมีความพร้อมในการศึกษาระดับต่อไป ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครควรได้รับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโครงสร้างและตรงประเด็น รวมถึงควรดูแลสวัสดิการของผู้ดูแลเด็กให้อย่างครบถ้วน ยุติธรรมและเป็นมาตราฐาน จึงเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อให้สภากทม.ได้ร่างข้อบัญญัติร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว”…

Read More

ส.ก.บางรัก เสนอกทม. จัดทำแอปเรียกวินมอไซค์ เพิ่มความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (17 ก.ค.67) นายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งจัดทำระบบจัดการข้อมูลสำหรับจัดระเบียบการบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ . ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างประมาณ 5,300 วิน มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ลงทะเบียนถูกต้องประมาณ 80,000 คน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งที่ประชาชนนิยมใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างมาจากโครงข่ายถนนของกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นตรอก ซอย จำนวนมากไม่มีขนส่งสาธารณะระบบรอง (feeder) เชื่อมต่อการเดินทางจากต้นทางไปยังขนส่งสาธารณะระบบหลัก อีกทั้งการเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะอื่นมีราคาสูงและใช้เวลาเดินทางนานกว่าด้วยสภาพการจราจรที่ติดขัด แต่ผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างประสบปัญหาต่างๆ เช่น ถูกปฏิเสธการให้บริการ การถูกเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคา ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นต้น . “เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและการบริการของรถจักรยานยนต์รับจ้างกรุงเทพมหานครควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยจัดทำระบบจัดการข้อมูลสำหรับจัดระเบียบการบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ขับขี่และข้อมูลรถที่ให้บริการได้…

Read More

ส.ก.ดินแดง ติดตามการปรับปรุงโรงอาหารและสระว่ายน้ำโรงเรียนสามเสนนอก

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (17 ก.ค.67) นางอนงค์ เพชรทัต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ยื่นกระทู้ถามสด เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้านกายภาพของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง โดยกล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 4,000 คน จากการสำรวจพบปัญหาหลากหลาย เช่น ปัญหาสระว่ายน้ำและหลังคาของโรงเรียน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากอายุการใช้งานของสระว่ายน้ำที่เปิดใช้งานมากว่า 23 ปี ปัจจุบันปิดการใช้งานมานานกว่า 2 ปี…

Read More

หารือจัดระเบียบทางเท้าหน้าวัดอรุณฯ เพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ

ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (17 ก.ค.67) นายวิรัช คงคาเขตร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ยื่นกระทู้ถามสด เรื่อง การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ ว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ ที่อยู่ใกล้เคียงกับวัด มีธุรกิจร้านเช่าชุดไทย ร้านค้า และร้านอาหารตั้งอยู่โดยรอบอย่างหนาแน่น เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและความไม่ปลอดภัยของผู้สัญจร เช่น มีการตั้งร้านค้ากีดขวางทางเท้า นักท่องเที่ยวที่สัญจรกีดขวางการจราจร รวมถึงรถรับจ้างสาธารณะจอดรอรับ-ส่งนักท่องเที่ยว จึงขอสอบถามฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครถึงแนวทางการแก้ปัญหาและการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ . นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก โดยมีถนนที่เชื่อมต่อ…

Read More

ส.ก.คลองสามวาหารือผู้ว่ากทม.เร่งปรับปรุงบางกอกอารีนา เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ 2025

(17 ก.ค. 67) นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง . ในที่ประชุม นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ยื่นกระทู้ถามสด เรื่อง ขอทราบการบริหารจัดการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาคารศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาชำรุด ทรุดโทรม เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่…

Read More

เปิดใช้ “จุดผายปากทางเลี้ยวถนนประชาสงเคราะห์”

(16 ก.ค. 67) นางอนงค์ เพชรทัต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง พร้อม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตดินแดง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เปิดใช้ “จุดผายปากทางเลี้ยวถนนประชาสงเคราะห์” ณ บริเวณแยกทางเลี้ยวหน้าโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง เพื่อช่วยแก้ปัญหาจราจร และปรับวิถีการเลี้ยวเข้าออกซอยให้สามารถทำได้สะดวกขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รถประจำทางสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น และสร้างความคล่องตัวให้กับรถยนต์ในพื้นที่ที่มีปริมาณหนาแน่นตลอดเวลาได้ดีขึ้น -------------

Read More
Back To Top