skip to Main Content

สมาชิกสภา กทม. ลงคะแนนเลือกประธานสภาและรองประธานสภา กทม. ที่ครบวาระ 2 ปี

วันที่ 28 กันยายน พ. ศ. 2563 เวลา 10.00 น นายคำรณ โกมลศุภกิจ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้เป็นการ เลือกประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งตามวาระครบ 2 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ตามข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 กำหนดให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภาในวันทำการถัดจากวันที่ประธานสภาและรองประธานสภาพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมได้มีมติลงคะแนนเลือกนายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 22  นายกิตติ บุศยพลากร เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง  และพล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง

Read More

สภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
Read More

การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2563

ตามที่กรุงเทพมหานคร เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาวงเงิน 75,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา สภากรุงเทพมหานครได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 35 คน
Read More
Back To Top