skip to Main Content
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หมายเหตุ
๑.

พระยามไหสวรรค์

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 และดำรงตำแหน่งสืบต่อมาจนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมในระหว่างดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2518

๒.

นายสนอง ปรัชญนันท์

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2518และดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดอายุของสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2518

๓.

พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2518และดำรงตำแหน่งจจนกระทั่งถึงวันที่ 29 เมษายน 2520 (เนื่องจากคำสั่งตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 29 เมษายน 2520 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งและให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร โดยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง)

๔.

นายกำจัด ผาติสุวัณณ

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2520 และดำรงตำแหน่งสืบต่อมาทุกวาระจนสิ้นสุดอายุของสภากรุงเทพมหานครชุดนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2527

๕.

นายดำรง สุนทรศารทูล

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527และดำรงตำแหน่งจนกระทั่งถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2528 (ถึงแก่อนิจกรรมในระหว่างดำรงตำแหน่ง)

๖.

นายไพโรจน์ ประเสริฐ

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2528 จนครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2530

๗.

นายประวิทย์ รุจิรวงศ์

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2528 และดำรงตำแหน่งจนกระทั่งถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2532

๘.

นายประเสริฐ นาสมพันธ์

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2533 จนครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2535 และดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครต่ออีกตั้งแต่ 22 มกราคม 2535
จนสิ้นสุดอายุของสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2537

๙.

นายอรรถ แพทยังกุล

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537 จนครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2539

๑๐.

นายศราวุฒิ ปฤชาบุตร

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2539 จนสิ้นสุดอายุของสภากรุงเทพมหานครชุดนี้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2541

๑๑.

นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2541 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

๑๒.

นายอเนก หุตังคบดี

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2543

๑๓.

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2543 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2545

๑๔.

นายสามารถ มะลูลีม

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2547

๑๕.

นายธนา ชีรวินิจ

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 จนสิ้นสุดอายุของสภากรุงเทพมหานครชุดนี้ (วันที่ 15 มิถุนายน 2549)

๑๖.

นายธวัชชัย ปิยนนทยา

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551

๑๗.

นายกิตพล เชิดชูกิจกุล

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 จนสิ้นสุดอายุของสภากรุงเทพมหานครชุดนี้ (วันที่ 22 กรกฎาคม 2553)

๑๘.

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2555

๑๙.

นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

๒๐.

ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์โลหะชาละ

ได้รับเลือกตั้งจากสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชมทั้งหมด 632 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top