skip to Main Content

รายงานโครงการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานโครงการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สรุปโครงการสัมมนา

โดย

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

โครงการการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

การดำเนินโครงการ

โครงการการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดย
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

สรุปผลการดำเนินโครงการ และ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

สรุปผลการดำเนินโครงการ
และ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

โครงการการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดย
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ส่งเสริมความรู้

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร

พระราชบัญญัติ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับ

ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร

ข้อบัญญัติ

ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภากรุงเทพมหานคร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดตามการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ญัตติที่เสนอผ่านการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

ญัตติ

ติดตามการเสนอญัตติในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

การเสนอญัตติ

กระทู้ถามที่เสนอในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

กระทู้

การยื่นเสนอกระทู้ถามสดของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

การเสนอกระทู้ถาม

ระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

วาระการประชุม

สรุปสาระสำคัญการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

สรุปสาระสำคัญ

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุม

ข้อมูลของคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสามัญ

ข้อมูลของคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร

ข้อมูลคณะกรรมการสามัญ

ผลงานของคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร

รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร

ข้อมูลผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนองค์กรฯ คกก.สพฐ.

ความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาบ้านพี่เมืองน้อง

สภาบ้านพี่เมืองน้อง

คู่มือการปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เล่มที่ ๑

คู่มือการปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เล่มที่ ๒

สมุดโทรศัพท์ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 2,800 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

Back To Top