skip to Main Content

 

 

สารจากประธานสภากรุงเทพมหานคร

 

ตามที่ได้มีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 และในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความไว้วางใจเลือกผม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นั้น ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ นับจากนี้ สภากรุงเทพมหานครภายใต้การนำของผมจะผลักดันการบูรณาการสื่อประชาสัมพันธ์ Social Network ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทาง website ของสภากรุงเทพมหานคร https://bmc.go.th เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างสภากรุงเทพมหานคร กับสภาท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชีย และสภาเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งนับเป็น “การเปิดศักราชใหม่ของสภา กทม. ปี 2022”

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทย จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2528 เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกำหนดให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้อได้เปรียบสำคัญของราชการส่วนท้องถิ่นคือเป็นสังคมที่ใกล้ชิดประชาชน รู้ปัญหาอุปสรรค ความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี

ดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าชมและใช้บริการสืบค้นข้อมูลทาง website ของเราจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สภาเมืองต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทุกท่านสมดังเจตนารมณ์ของสภากรุงเทพมหานคร

 

 

 

                                          นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์

                                             ประธานสภากรุงเทพมหานคร

 

ผู้ชมทั้งหมด 706 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

Back To Top