skip to Main Content

สารจากประธานสภากรุงเทพมหานคร

                สภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่และอำนาจด้านนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและติดตามตรวจสอบการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันสภากรุงเทพมหานคร มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 86/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่องการคัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 จำนวน 30 คน

                สภากรุงเทพมหานครได้ทำหน้าที่ในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครในหลาย ๆ มิติ ทั้งงานประจำตามหน้าที่และงานเชิงบูรณาการ โดยได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่สำคัญหลายฉบับ เพื่อจัดระเบียบเมืองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ผ่าน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ มหานครปลอดภัย ปลอดจากมลพิษ อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีภูมิทัศน์สวยงาม มีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วกรุงเทพมหานคร มหานครสำหรับทุกคน มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นเมืองแห่งสังคมพหุวัฒนธรรมและเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษาสำหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด ให้กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ โดยใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มหานครประชาธิปไตย กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองธรรมาภิบาล มีการเมืองสีขาวและมีการกระจายอำนาจสู่ประชาชน มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรมทางวัฒนธรรม การค้า การเงิน การลงทุน ศูนย์กลางการจัดประชุม การเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวระดับโลก การบริหารจัดการ มีกฎหมายที่รับรองความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการการคลังและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล แผน การประเมินผล และเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนรวมถึงการบริการสาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง

 

 

                                            นายคำรณ โกมลศุภกิจ

                                             ประธานสภากรุงเทพมหานคร

 

สารจากประธานสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 438 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

Back To Top