skip to Main Content

 

สารจากประธานสภากรุงเทพมหานคร

            สภากรุงเทพมหานคร องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติภารกิจในการพิจารณาข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตามตรวจสอบการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ทั้งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาวควบคู่กันไป เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นเมืองหลวงชั้นนำของเอเชีย โดยสภากรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน้ำ คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการการสาธารณสุข คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีการจัดสรรการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล        

ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ชมทั้งหมด 226 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top