skip to Main Content

สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และตามข้อ 8 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีสภากรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย “สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง มีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร” และตามข้อ 33 กำหนดว่า “ในสี่ปีแรกของการจัดตั้งกรุงเทพมหานคร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนการเลือกตั้งตามจำนวนที่ระบุใช้ในข้อ 8”

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดแรกที่มาจากการแต่งตั้ง จำนวน 46 คน ส่วนประธานสภากรุงเทพมหานครคนแรก คือ พระยามไหสวรรย์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 ซึ่งภายหลังสภากรุงเทพมหานครมีความเห็นให้ถือเอาวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสภากรุงเทพมหานครนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้สภากรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจำนวนอย่างน้อยเขตละ 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ปัจจุบัน สภากรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 50 คน โดยมี

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร

นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง

นายอำนาจ ปานเผือก ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง

ผู้ชมทั้งหมด 4,659 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

Back To Top