skip to Main Content

สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และตามข้อ 8 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีสภากรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย “สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง มีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร” และตามข้อ 33 กำหนดว่า “ในสี่ปีแรกของการจัดตั้งกรุงเทพมหานคร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนการเลือกตั้งตามจำนวนที่ระบุใช้ในข้อ 8”

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดแรกที่มาจากการแต่งตั้ง จำนวน 46 คน ส่วนประธานสภากรุงเทพมหานครคนแรก คือ พระยามไหสวรรย์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 ซึ่งภายหลังสภากรุงเทพมหานครมีความเห็นให้ถือเอาวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสภากรุงเทพมหานครนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้สภากรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจำนวนอย่างน้อยเขตละ 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ปัจจุบัน สภากรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 50 คน โดยมี

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร

นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง

นายอำนาจ ปานเผือก ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง

ผู้ชมทั้งหมด 2,573 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 10 ครั้ง

Back To Top