skip to Main Content

สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และตามข้อ 8 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีสภากรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย “สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง มีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร” และตามข้อ 33 กำหนดว่า “ในสี่ปีแรกของการจัดตั้งกรุงเทพมหานคร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนการเลือกตั้งตามจำนวนที่ระบุใช้ในข้อ 8” สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดแรกที่มาจากการแต่งตั้ง จำนวน 46 คน ส่วนประธานสภากรุงเทพมหานครคนแรก คือ พระยามไหสวรรย์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 ซึ่งภายหลังสภากรุงเทพมหานครมีความเห็นให้ถือเอาวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสภากรุงเทพมหานครนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้สภากรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจำนวนอย่างน้อยเขตละ 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ปัจจุบัน สภากรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 คงเหลือจำนวน 26 คน โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร นายกิตติ บุศยพลากร ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง

ผู้ชมทั้งหมด 2,124 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top