skip to Main Content

 

ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

ลาออกจาการเป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


พลเอก คนินทร วงศาโรจน์

เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.ทบ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

นายคำรณ โกมลศุภกิจ

เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา

ตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีภาษีอากร สำนักงานอัยการสูงสุด

วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์

เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วุฒิการศึกษา  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่

ตำแหน่ง ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ช่วยราชการ ททบ.5

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยบูรพา


นางสาวดวงพร รุจิเรข

เคยดำรงตำแหน่ง  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นายธวัชชัย ฟักอังกูร

เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

พลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง

เคยดำรงตำแหน่ง  ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล

ตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) / ประธานมูลนิธิชุมชนเข้มแข็ง

วุฒิการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นายพรชัย เทพปัญญา

เคยดำรงตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน ตำแหน่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดีทรอยด์

 

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์

ตำแหน่ง นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

วุฒิการศึกษา สาธารณสุขมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พลตำรวจโท พลบูรณ์ ชำนาญกูล

เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์

ตำแหน่ง  อัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์

เคยดำรงตำแหน่ง  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

นายภาส ภาสสัทธา

เคยดำรงตำแหน่ง  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ปัจจุบัน  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน ป.ป.ช.

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ

ลาออกจาการเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๑๕๖๑

 

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ

ลาออกจาการเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตุลาคม ๒๕๕๙

 

นายวิชาญ ธรรมสุจริต

ตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นายสงขลา วิชัยขัทคะ

เสียชีวิต วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ

ตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด

วุฒิการศึกษา เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์

เคยดำรงตำแหน่ง  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์

เคยดำรงตำแหน่ง  รองปลัดกรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา

เคยดำรงตำแหน่ง  ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.ทบ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

นายอภิรัตน์  ศิวพรพิทักษ์

เคยดำรงตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการ 10 กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เคยดำรงตำแหน่ง  กรรมการร่างกฎหมายประจำ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ชมทั้งหมด 3,431 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

Back To Top