skip to Main Content

นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง
ตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ สำนักผู้ตรวจการอัยการ
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง
เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วุฒิการศึกษา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สาขาการปกครอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สาขาความมั่นคง

 

ผู้ชมทั้งหมด 849 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top