skip to Main Content
Revolution Slider Error: Slider with alias slider_2 not found.
Maybe you mean: 'Home Banner' or 'info'

BMC News and Activity

สมาชิกสภา กทม. ลงคะแนนเลือกประธานสภาและรองประธานสภา กทม. ที่ครบวาระ 2 ปี

วันที่ 28 กันยายน พ. ศ. 2563 เวลา 10.00 น นายคำรณ โกมลศุภกิจ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้เป็นการ เลือกประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งตามวาระครบ 2 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ตามข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 กำหนดให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภาในวันทำการถัดจากวันที่ประธานสภาและรองประธานสภาพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมได้มีมติลงคะแนนเลือกนายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 22  นายกิตติ บุศยพลากร เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง  และพล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง

สภากรุงเทพมหานคร พิจารณางบปี 64 เน้นคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
See more >

สภากทม.วางมาตรการป้องกันโควิดแก่โรงเรียนในสังกัด กทม.

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เรื่อง สภา กทม.วางมาตรการป้องกันโควิดแก่โรงเรียนในสังกัด กทม. ในรายการเจาะข่าวเด็ด ทางช่อง MONO29 วันที่ 26 มิถุนายน

สภากทม. แนะใช้หลักเศรษฐกิจชุมชนดำรงชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด -19

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เรื่อง สภากทม. แนะใช้หลักเศรษฐกิจชุมชนดำรงชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในรายการเจาะข่าวเด็ด ทางช่อง MONO29 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

มาตรการผ่อนปรน สู่การสร้างเกราะป้องกันให้กับประชาชนของสภากรุงเทพมหานคร

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการผ่อนปรน สู่การสร้างเกราะป้องกันให้กับประชาชนของสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
See more >

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา พร้อมคณะกรรมการ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา

งานแถลงข่าว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภากรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เอกชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาว กทม.

ภาคเอกชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวกทม.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
See more >

สภากทม.กับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เรื่อง สภากทม.กับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรายการเจาะข่าวเด็ด ออกอากาศช่อง MONO29 วันที่ 19 มิถุนายน 2563

สภากทม. มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในทุกมิติ ในรายการเจาะข่าวเด็ด ทางช่อง Mono29 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สภากทม. กับการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เรื่อง สภากทม. กับการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ในรายการเจาะข่าวเด็ด ทางช่อง MONO29 วันที่ 12 มิถุนายน
See more >

ผู้ชมทั้งหมด 735 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top