skip to Main Content

BMC News and Activity

Vaccination Program Begins in Kyushu

As of Feb. 19, vaccination…

Hangzhou City developed standard to help stop COVID-19

Hangzhou has developed the latest…

Emergency measures in response to the spread of COVID-19 of Fukuoka Prefectural Assembly

Fukuoka Prefectural Assembly, Japan announced…

See more >

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา พร้อมคณะกรรมการ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา

งานแถลงข่าว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภากรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เอกชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาว กทม.

ภาคเอกชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวกทม.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
See more >

สภากทม.กับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เรื่อง สภากทม.กับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรายการเจาะข่าวเด็ด ออกอากาศช่อง MONO29 วันที่ 19 มิถุนายน 2563

สภากทม. มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในทุกมิติ ในรายการเจาะข่าวเด็ด ทางช่อง Mono29 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สภากทม. กับการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เรื่อง สภากทม. กับการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ในรายการเจาะข่าวเด็ด ทางช่อง MONO29 วันที่ 12 มิถุนายน
See more >

ผู้ชมทั้งหมด 1,619 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top