skip to Main Content

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุม เพื่อขอรับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุม เพื่อขอรับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่วมกับนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานกฎหมายและคดี ในการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 - 4 สภากรุงเทพมหานคร  (ดินแดง)

Read More

นาย คำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 นาย คำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง   ในวันนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 คณะ…

Read More

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2)

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ในที่ประชุมกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... โดยสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบรับหลักการและให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา จำนวน 13…

Read More

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1)

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ในที่ประชุม นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565…

Read More

นายคำรณ โกมล ศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

วันที่ 15 กันยายน 2564  นายคำรณ โกมล ศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบการแต่งตั้งสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่12  ปีที่ 7 ก้าวสู่ปีที่ 8 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่านที่ได้เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่กับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้วยความทุ่มเทมาโดยตลอด โดยข้อสังเกตของสภากรุงเทพมหานครจากการพิจารณาญัตติต่างๆ และการติดตามงานโดยคณะกรรมการสามัญสภากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร และชาวกรุงเทพฯเป็นอย่างยิ่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับตั้งแต่สภากรุงเทพมหานครได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 15 ก.ย.57 เป็นต้นมา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก ทั้งการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทางการบริหารและแก้ปัญหาให้ชาวกรุงเทพฯ…

Read More

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุข

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ  ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลา

Read More

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี 2564

  วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี 2564 เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 4/2564เพื่อพิจารณาความคืบหน้าในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 6 อาคาร

Read More

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนของสำนักการโยธา การปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 13 กันยายน  2564 เวลา 09.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนของสำนักการโยธา เพื่อรับทราบรายละเอียดการพัฒนา และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบทั้งภายในและภายนอกศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  ณ ห้องประชุม. 3. อาคารไอราวัตพัฒนา   ศาลาว่าการ

Read More

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 13/2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยวันนี้เป็นการประชุมพิจารณารายการแปรญัตติของฝ่ายบริหาร

Read More

นายเชนทร์ วิพัฒน์วรวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการคลัง

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายเชนทร์ วิพัฒน์วรวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง

Read More
Back To Top