skip to Main Content

พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นประธานการประชุม เพื่อขอรับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. …

อ่านต่อ

นาย คำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 นาย คำรณ โกมลศุภก…

อ่านต่อ

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2)

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.นายค…

อ่านต่อ

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1)

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.นายค…

อ่านต่อ

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุข

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นาย…

อ่านต่อ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี 2564

  วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา…

อ่านต่อ

นายเชนทร์ วิพัฒน์วรวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการคลัง

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายเ…

อ่านต่อ
Back To Top