skip to Main Content

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม 9

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม 9 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อรับทราบข้อมูลและหารือการปฏิบัติงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการสนับสนุนการระงับเหตุและการบรรเทาสาธารณภัย กรณีเพลิงไหม้โรงงานบริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ถนนกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ และ สรุปผลการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการกับสำนักอนามัยและสำนักงานเขตร่วมจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการโรงงานสารเคมีพร้อมแบบแปลนอาคารโรงงานในพื้นที่กทม.เพื่อจัดทำแผนด้านความปลอดภัยในการระงับเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดภัยพิบัติขึ้น และได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตพญาไทเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบของสำนักงานเขตพญาไทกรณีชมรมอนุรักษ์พญาไทขอให้สำนักงานเขตพญาไทตรวจสอบการติดตั้งเสาสัญญาณค่ายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง บริเวณดาดฟ้าของอาคารในซอยพหลโยธิน 11 ว่าดำเนินการโดยที่ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจส่งผลด้านความปลอดภัยและผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กจากเสาสัญญาณดังกล่าว โดยสำนักงานเขตพญาไทได้รายงานผลการตรวจสอบว่าไม่เข้าข่ายอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร และจะแจ้งผลการดำเนินการให้ชมรมอนุรักษ์พญาไทรับทราบต่อไป

Read More

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธานการประชุม งบประมาณรายจ่ายฯของสำนักการระบายน้ำ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 โดยวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายฯของสำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 หน่วย

Read More

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลกระบอกน้ำรักษ์โลกสีฟ้า จำนวน 20 ท่าน ครั้งที่ 10

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งถึงสภากรุงเทพมหานครและขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ 1. คุณกฤตยชญ์ อินต๊ะวิชัย 2. คุณขนิษฐา ชูเอียด 3. คุณปภาสร จั่นสมบัติ 4. คุณรัชชานนท์ ป้อมบุบผา 5. คุณสมฤทัย เขาแก้ว 6. คุณวิษณุ จิรังคสกุลเดช 7. คุณต่วนอาซีซ๊ะ ต่วนจิ 8. คุณสืบศักดิ์ มินสาคร 9. คุณปสุตา ปิยะชาติ 10. คุณชลทรัพย์ จิราวิภูเศรษฐ์ 11. คุณชนากานต์ นิลกนิษฐ 12. คุณพุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์ 13. คุณนิตยา เมฆใจดี…

Read More

ตอนที่ 10 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย กับบทบาท “คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร”

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย เป็นแผนการก่อสร้างที่รัฐบาลมอบหมายให้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร ต้องเข้าไปตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร อยู่ในกรอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 การจราจรติดขัด คือ ปัญหาใหญ่ของคนกรุง ซึ่งขณะนี้ หนึ่งในแผนงานพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คือ “โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย” ที่รัฐบาลมอบหมายให้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เข้ามาดำเนินงาน แต่ระหว่างเดินหน้าทำงาน คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร ก็ต้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้น บทบาทของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการนี้ เป็นอย่างไร ? มาให้ติดตามกัน ที่มาของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลกระบอกน้ำรักษ์โลกสีครีม จำนวน 20 ท่าน ครั้งที่ 9

1. คุณปิยะพงษ์ อำพันธ์ 2. คุณคำพันธ์ ฝอยทอง 3. คุณวันเพ็ญ กัณฑณาพิพัฒน์ 4. คุณวรรณดี หิรัญรักษ์ 5. คุณณรงค์วิทย์ สุทธิโรจน์ 6. คุณเกรียงศักดิ์ พรวิลาศสิริ 7. คุณตรัยรัตน์ เวสสุกรรม 8. คุณพัชรีย์ คุ้มสิน 9. คุณกัญชลิตา เกตุทัพ 10. คุณวะราณีย์ ศรีคำมูล 11. คุณประกายเพชร โคตรพัฒน์ 12. คุณศักดิพัฒน์ ศิริพันธุ์ 13. คุณธนวัชร วิบูลย์จักร์ 14.…

Read More

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญา

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ  ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

Read More

ตอนที่ 9 การดูแลผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง กับบทบาท “สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร”

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. มองว่า การปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านคนเดียว กินอยู่คนเดียว ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็จะยิ่งเจ็บป่วย ทำให้ค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น ภาครัฐก็ต้องเข้ามาดูแลผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งให้มากขึ้น การเข้าไปดูแล เข้าไปจัดระบบตั้งแต่แรก จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมน้อยที่สุด แม้การพัฒนาชีวิตคนกรุง คือ บทบาทหน้าที่โดยตรงของฝ่ายบริหาร แต่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. ก็เปิดทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเหล่านั้น เพื่อความสุขของทุกคน อย่างในขณะนี้ สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหลายชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร พบผู้สูงอายุ ที่อยู่เพียงลำพัง นอนติดเตียง ไร้ญาติ ขาดที่พึ่ง แม้ “ผู้สูงอายุ” จะได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะนำมาเยียวยาสภาพจิตใจของผู้สูงวัย ที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว การดูแลผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง กับบทบาท “สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร”…

Read More

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 1 เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานคณะอนุกรรมการกิจการสภา ชุดที่ 1 เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความคืบหน้าการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 3  อาคารไอราวัตพัฒนา  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

Read More

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลกระบอกน้ำรักษ์โลกสีเขียว จำนวน 20 ท่าน ครั้งที่ 8

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งถึงสภากรุงเทพมหานครและขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ 1. คุณชมพูเนกข์ เลิศวัฒนชัย 2. คุณเกศราภรณ์ พิทักษ์วิบูลกิจ 3. คุณชาญชัย ปวีณชัย 4. คุณกชกร กิตติรัชดานนท์ 5. คุณณริสสาข์ หมู่สุวรรณ 6. คุณนาตยา อิงค์กิตติ 7. คุณธิษณ์ธีร์ธวัช อำนักมณี 8. คุณวัลภา มหาไตรภพ 9. คุณณัชชญารัศมิ์ ดิษฐเที่ยง 10. คุณสมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ 11. คุณจันติมา กีรติโชติ 12. คุณสุวัฒนา จอกศิลป์ 13. คุณสมชัย จินสุภัด…

Read More
Back To Top