skip to Main Content
ประชุมพิจารณางบประมาณ

ประชุมพิจารณางบประมาณ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่…) พ.ศ. … ประชุมครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักอนามัย 1 รายการ สํานักการแพทย์ 28 รายการ สำนักสิ่งแวดล้อม 7 รายการ และสำนักการจราจรและขนส่ง 6 รายการ ณ ห้องประชุม 3 – 6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

ผู้ชมทั้งหมด 633 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top