skip to Main Content
ประชุมพิจารณางบประมาณ

ประชุมพิจารณางบประมาณ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่…) พ.ศ. … ประชุมครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สำนักการโยธา 21 รายการ สำนักงานเขตคลองสามวา 1 รายการ ณ ห้องประชุม 3 – 6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

ผู้ชมทั้งหมด 348 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top