skip to Main Content

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ความรู้แก่สมาชิสภากรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.…

อ่านต่อ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เดินทางด้วยทางเลือกใหม่ เข้าถึงพื้นที่ ลดมลภาวะ

นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เป็นโฆษกสภากร…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และคณะผู้บริหารสำนักฯ เข้าแสดงความยินดี ประธานสภากรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม เข้าแสดงความยินดี รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12.40 น.…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และคณะผู้บริหารสำนักฯ เข้าแสดงความยินดี รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.…

อ่านต่อ

ประชุมทราบการปรึกษาหารือข้อราชการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่องแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมส…

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และผู้บริหารสำนักฯ เข้าแสดงความยินดี รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.…

อ่านต่อ
Back To Top