skip to Main Content
นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2)

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2)

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ในที่ประชุมกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. โดยสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบรับหลักการและให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา จำนวน 13 ท่าน กำหนดแปรญัตติภายใน 5 วันทำการ เพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงและสภาพการณ์ปัจจุบัน

จากนั้น พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร ด้วยกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรายการและโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ สภากรุงเทพมหานครมีมติ มอบคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหาที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบ โดยสภากรุงเทพมหานครกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวครั้งต่อไปในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564

ผู้ชมทั้งหมด 680 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top