skip to Main Content
เสนอกทม.กำหนดแนวทางการทิ้งดินเลน ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ ลดปัญหาดินไหลลงคลอง เกิดปัญหาซ้ำซาก

เสนอกทม.กำหนดแนวทางการทิ้งดินเลน ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ ลดปัญหาดินไหลลงคลอง เกิดปัญหาซ้ำซาก

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : (28 ส.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณารายงานผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของอนุกรรมการ

.

⭐ ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ กล่าวว่า ในการชี้แจงได้เชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดที่ลงลึก ในส่วนที่มีการแก้ไข อนุกรรมการจำเป็นต้องรายงานคณะกรรมการวิสามัญเพื่อเห็นชอบการแก้ไขในทุกรายการ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ในส่วนของการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดแต่ละโครงการ ขอให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้รอบคอบ ทั้งเนื้องานและงานเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อบรรจุเป็นร่างงบประมาณ งานเอกสารเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากดำเนินการผิด อาจทำให้งบประมาณที่ขอรับจัดสรรผิดพลาดไปด้วย

.

📌 ในการประชุม ประธานคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการพิจารณา ดังนี้
นายสารัช ม่วงศิริ ส.ก.เขตบางขุนเทียน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตบางแค บางบอน บางขุนเทียน และทวีวัฒนา รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ โดยข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการมี ดังนี้
1. การก่อสร้างโครงหลังคากันแดดสนามกีฬาควรติดตั้งรางระบายน้ำพร้อมต่อท่อระบายน้ำลงรางระบายน้ำที่พื้น ค.ส.ล.และควรมีการติดตั้งนวมหุ้มเสาโครงหลังคาเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา
2. การติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาเมทัลชีท กรุงเทพมหานครควรกำหนดรูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. การขุดลอกคลอง กรณีทิ้งดินข้างตลิ่งสำนักงานเขตต้องกำหนดให้มีระยะห่างจากตลิ่ง เพื่อไม่ให้ดินที่ขุดไหลกลับลงคลอง
4. การทาสีอาคารเรียนต้องทำความสะอาด ขูดลอกสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด และตรวจสอบคุณภาพสีให้ตรงตามสเปคที่กำหนดไว้

.


📝 นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ ส.ก.เขตคลองสามวา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตบางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และสายไหม รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ โดยข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการมี ดังนี้
1. การปรับปรุงถนนเป็น ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อประโยชน์กับประชาชนที่อยู่อาศัย
2. งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยรับงบประมาณควรจัดทำแบบรูปรายการ (แบบแปลน) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตรงตาม วัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการ เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการก่อหนี้ผูกพันและการดำเนินการก่อสร้างต่อไป
3. การเลือกวัสดุปูพื้น เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด พื้นสนามโดม ทางเดินเท้า เป็นต้น ควรเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกับนักเรียน
4. ดินเลนหรือวัสดุ เศษขยะ/วัชพืชที่ได้จากการขุดลอก หรือการจัดให้มีการขุดลอก ควรกำชับผู้รับเหมาขนย้าย/นำออกไปทิ้งให้ห่างจากริมตลิ่ง เพื่อป้องกันมิให้ไหลกลับลงสู่คลอง คู ลำรางที่ได้ขุดลอกแล้ว

.

📝 นายณภัค เพ็งสุข ส.ก.เขตลาดพร้าว ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตบางซื่อ จตุจักร และลาดพร้าว รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ โดยข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการมี ดังนี้
1. การก่อสร้างถนนควรเปลี่ยนจากถนนแอสฟัลต์เป็นถนนคอนกรีต เนื่องจากมีความคงทนกว่า ใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว และคุ้มค่ากับงบประมาณ
2. การดำเนินการโครงการควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสม ไม่กระทบต่อการสัญจรของประชาชนเกินสมควร รวมทั้งควรจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชน
3.พิจารณากำหนดคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบัน
4. ให้สำนักงานเขตตรวจสอบคลองที่อยู่ในความดูแล หากคลองใดยังไม่มีเขื่อนป้องกันดินทรุด ให้พิจารณาของบประมาณเพื่อดำเนินการป้องกันดินทรุดต่อไป
5. การดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยต่างๆ ที่เชื่อมต่อกัน หรือมีแนวรั้วกำแพงกั้น ควรประสานกับเจ้าของแนวรั้วกำแพง เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากประชาชน

.

📝 นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย ส.ก.เขตจตุจักร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักการระบายน้ำ รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ โดยข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการมี ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างของสำนักการระบายน้ำมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาจำนวนหลายโครงการ ดังนั้น สำนักการระบายน้ำจึงควรพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น ในการจ้างและควรให้บริษัทที่ปรึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย หรือกรณีที่เกิดความเสียหายจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ควรมีข้อกำหนดในสัญญาจ้างระบุให้ชัดเจนว่าถ้าเป็นความบกพร่องของบริษัทที่ปรึกษา บริษัทฯ ควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
2. สำนักการระบายน้ำควรดูแลรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเหมาะสม เพื่อความร่วมมือของประชาชนกับโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
3. การแก้ไขปัญหาบ้านรุกล้ำ คู คลอง ควรมีทีมงานเจรจาที่มีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จะมีทีมงานผู้ไกล่เกลี่ยประจำทุกเขต จึงควรมีการนำมาใช้งานในการเจรจรกับบ้านบุกรุกให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสำนักการระบายน้ำสามารถขอความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตได้
4. บริษัทผู้ออกแบบก่อสร้างและบริษัทผู้ควบคุมงานไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทรายเดียวกัน
5. โครงการที่มีผลกระทบกับประชาชนผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับจ้าง ควรให้ความสำคัญและต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงส่วนได้ส่วนเสีย
6. การดำเนินการโครงการต่าง ๆ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ดำเนินการจากประชาชนในพื้นที่ก่อน
7. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ควรนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ถือเป็นวาระสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยประสานพื้นที่ใกล้เคียงในการร่วมกันแก้ไขปัญหา

.

📝 นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ ส.ก.เขตปทุมวัน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตบางรัก ปทุมวัน ยานนาวา บางคอแหลม รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ โดยข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการมี ดังนี้
1. การปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ขนาดเล็กที่ไม่มีทางเท้า และมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ ควรมีการตีเส้นจราจรช่องทางเดินให้คนเดินเท้า และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของประชาชน การทาสีต้องใช้สีที่มีคุณภาพ คงทน ใช้งานได้นาน หากเป็นไปได้ควรเสนอของบประมาณดำเนินการพร้อมกับการปรับปรุงด้วยในคราวเดียวกัน ประกอบกับในขณะที่ปรับปรุงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
2. การปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำที่อยู่ในบริเวณพื้นถนนควรใช้วัสดุที่คงทนแข็งแรง การสัญจรให้แก่ประชาชน และใช้บ่ารองที่ใหญ่กว่าขอบบ่อ เพื่อความคงทน ไม่ชำรุดง่าย และประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม
3. การทาสีโรงเรียนควรใช้สีแบบเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. การปรับปรุงห้องน้ำควรใช้โถชักโครกแบบนั่งราบ ประหยัดน้ำ กรณีมีเด็กเล็กควรมีสุขภัณฑ์สำหรับเด็กเล็ก เพื่อรองรับนักเรียนที่ในอนาคตกรุงเทพมหานคร อาจมีนโยบายให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยรับเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าระบบโรงเรียน
5. การขุดลอกคูคลองสำนักงานเขตต้องควบคุมผู้รับจ้างให้นำดินเลนที่ขุดลอกไปทิ้งตามที่กำหนดในสัญญา ไม่ให้กองไว้บริเวณคูคลองที่ขุดลอก
6. การปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณซอยสมคิด กรณีที่ทำคอกต้นไม้ใหญ่ ควรคำนึงถึงระดับความสูงและความแข็งแรงของคอกต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้ล้มเอียง

.

📝 นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร ส.ก.เขตวัฒนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตคลองเตย วัฒนา ประเวศ สวนหลวง พระโขนง และบางนา รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ โดยข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการมี ดังนี้ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานควรตรวจสอบประวัติผู้รับจ้างว่ามีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผู้รับจ้างไม่ทำตามสัญญาหรือข้อตกลง และหากพบว่าผู้รับจ้างรายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง ควรเร่งดำเนินการเสนอเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งให้ผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว เพื่อให้ผู้รับจ้างขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงาน และหน่วยงานอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบว่าเป็นผู้ทิ้งงานก่อนทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ต่อไป

.

📝 นางสาวนภัสสร พละระวีพงศ์ ส.ก.เขตบางกะปิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม บางกะปิ คันนายาว สะพานสูง และคลองสามวา รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ โดยข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการมี ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยต่าง ๆ สำนักงานเขตควรหารือหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ให้ตรวจสอบแผนงาน หรืองบประมาณที่จะดำเนินการในบริเวณที่จะปรับปรุง เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมในคราวเดียวกัน
2. การปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้าง ควรคำนึงถึงความคุ้มค่า และตอบสนองต่อการใช้งาน การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ ควรคำนึงถึงคุณภาพ ความเหมาะสมในงานนั้น ๆ
3. การปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างงานต่าง ๆ สำนักงานเขตควรให้ผู้ควบคุมงานเข้มงวดกับผู้รับจ้างในดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และกรณีในบริเวณที่ปรับปรุงมีประชาชนใช้เส้นทางสัญจรจำนวนมาก ควรติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในการหลีกเลี่ยงเส้นทางให้ชัดเจน
4. การจัดหาครุภัณฑ์ ควรมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ โดยคำนึงถึงมาตรฐาน ประโยชน์ ความคุ้มค่าในการใช้งาน ตรงตามความต้องการ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

.

            

📌 ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ เห็นว่าข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ สำนักงานเขตบึงกุ่ม บางกะปิ คันนายาว สะพานสูง และคลองสามวา มีความครอบคลุม หากทุกสำนักงานเขตถือปฏิบัติจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับกรุงเทพมหานคร

.

📌 นอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการขุดลอกรำลาง และคลองกรณีกำหนดให้ทิ้งดินริมตลิ่ง เขตต้องกำหนดระยะห่างเพื่อไม่ให้ดินไหลลงคลอง และเกิดปัญหาซ้ำซาก รวมถึงกรุงเทพมหานครควรกำหนดแนวทางการทิ้งดินเลน เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

.

📌 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมการวิสามัญฯ กล่าวว่า เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกัน ต้องดูจากหน้างาน แต่ดินเลนที่ขุดลอกเขตสามารถขายให้กับผู้รับจ้างได้ การเอาดินออกจากพื้นที่เป็นสิ่งที่ดีสุด ทุกครั้งที่มีการประชุมแนวดิ่งร่วมกับสำนักการระบายน้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เน้นย้ำให้เอาดินออกจากพื้นที่ก่อนเสมอ

 

——————

ผู้ชมทั้งหมด 29 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top