skip to Main Content
ส.ก. กำชับสำรวจความพร้อมแม่น้ำ ลำคลอง ให้แล้วเสร็จ ก่อนนำงบประมาณไปดำเนินการแก้ไข

ส.ก. กำชับสำรวจความพร้อมแม่น้ำ ลำคลอง ให้แล้วเสร็จ ก่อนนำงบประมาณไปดำเนินการแก้ไข

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันนี้ (11 ต.ค. 66) : นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจอมทอง เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในที่สาธารณะของแม่น้ำ ลำคลอง ก่อนนำงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ
.
💦เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมทำให้กรุงเทพมหานครเกิดความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อนามัย ฯลฯ ในแต่ละปี กรุงเทพมหานครได้ขอจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้งของสำนักที่รับผิดชอบและสำนักงานเขตพื้นที่ เช่น โครงการก่สร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรโครงการขุดลอกคูคลองของเขตต่าง ๆ เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการให้เกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากมีประชาชนได้ปลูกสร้างที่พักอาศัยหรือบ้านเรือนในพื้นที่สาธารณะของแม่น้ำ ลำคลอง เมื่อหน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดเพราะติดปัญหาการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านเรือนในที่สาธารณะของแม่น้ำ ลำคลองดังกล่าว ทำให้ใช้จ่ายงบประมาณได้บางส่วนรวมทั้งการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น กรุงเทพมหานครควรให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจว่ามีประชาชนได้ปลูกสร้างที่พักอาศัยหรือบ้านเรือนในพื้นที่สาธารณะของแม่น้ำลำคลองหรือไม่ หากมีควรทำความเข้าใจกับประชาชนให้รื้อย้ายออกจากพื้นที่สาธารณะหรือพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อให้แม่น้ำ ลำคลองมีพื้นที่พร้อมสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่ขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ
.
🌧“หน่วยงานที่ดูแลเรื่องคลองของ กทม. มีทั้งสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต การบุกรุกมีมากกว่าการสำรวจ เขตที่สำรวจว่าไม่มีการบุกรุกเชื่อว่าไม่ตรงตามความเป็นจริง การบุกรุกจะทำให้โครงการต่าง ๆ ล่าช้า จากข้อมูลคลองสายหลัก 8 แห่ง มีการบุกรุกถึง 23,500 หลังคาเรือน โดยคลองลาดพร้าวเพียงจุดเดียวมีบ้านเรือนรุกล้ำถึง 6,656 หลังคาเรือน และรื้อย้ายไปแล้วเพียง 2,700 หลังคาเรือน ประกอบกับในแผนพัฒนาคลองของ กทม. ปี 68 ยังพบว่าปัญหาหลักคือการรุกล้ำ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานครเพื่อให้อำนาจผู้อำนวยการเขตแก้ปัญหารุกล้ำสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนในลำคลองสาธารณะ ซึ่งเขตควรเร่งไปสำรวจและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อไม่ต้องมาขอกันงบประมาณเหลื่อมปีเมื่อดำเนินการไม่ทัน และให้งบประมาณที่ขอจัดสรรไปสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว” ส.ก.สุทธิชัย กล่าว
.
✨จากนั้น ส.ก. ได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นปัญหาการรุกล้ำรำคลองซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ กทม. ควรเร่งแก้ไขและนำพื้นที่ไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ การตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแก้ปัญหา รวมถึง ส.ก. เห็นว่าการให้บ้านเลขที่จะทำให้การแก้ผู้รุกล้ำไม่สามารถดำเนินการได้ และ กทม. ควรรังวัดที่ดินให้ชัดเจน ประกอบด้วย นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ส.ก.ยานนาวา และนายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกน้อย
.
💡นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาใหญ่คือน้ำท่วม คลองลาดพร้าวเป็นคลองสายหลักของการระบายน้ำ บ้านเรือนที่รุกล้ำมีจำนวนหลายพันหลังคาเรือน ทำให้ กทม. ไม่สามารถสร้างเขื่อนและลอกคลองได้ และเป็นสาเหตุให้น้ำท่วมหนัก การแก้ปัญหาต้องร่วมกับพม. (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และ พอช. (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)) เพื่อทำบ้านมั่นคง หลายครอบครัวทำได้แล้ว การรื้ออย่างเดียวคิดว่าทำได้ยาก การใช้อำนาจกฎหมาย (ปว.44) ขอเป็นวิธีสุดท้ายที่จะรื้อย้ายบ้านที่มีครอบครัวอาศัยอยู่ นโยบายคืออยากให้เขามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เมื่อไล่ไปไม่ให้เป็นคนไร้บ้าน แต่ก็ต้องไม่ให้มีผู้รุกล้ำใหม่ และค่อยๆแก้ปัญหาเดิมไป สุดท้ายเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และในอนาคตคงต้อหารือกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การดูแลเรื่องบ้านเลขที่ด้วย
.
ทั้งนี้ที่ประชุมสภา กทม. มีมติเห็นชอบกับญัตตินี้และจะได้ส่งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป
———————————–

ผู้ชมทั้งหมด 244 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top