skip to Main Content

สภากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมสภามหานครอาเซียน (ACCM 2018) ขึ้นเป็นครั้งแรกของอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 61

สภากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมสภามหานครอาเซียน (ACCM 2018) ขึ้นเป็นครั้งแรกของอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 61 เพื่อให้ผู้แทนสภาเมืองได้ร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นประเด็นต่างๆ ตามกรอบประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติของสภาเมืองหลวง โดยมีหัวข้อการประชุมหลัก คือ “ความร่วมมือของสภามหานครอาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (ASEAN City Council Cooperation for Sustainable Development) และหัวข้อย่อย “การเสริมสร้างขีดความสามารถของฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Strengthening Capacity Building of Local Legislative Branch towards the Sustainable Development)

ผู้ชมทั้งหมด 24 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 6 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top