skip to Main Content

สภากทม.ลงพื้นที่ศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เขตพระนคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักการโยธา และ สำนักงานเขตพระนคร  ลงพื้นที่ศึกษาติดตามโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ตลอดจนแผนและแนวทางการพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมยุคกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยว

โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดฯ เป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ และสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบในงบประมาณดำเนินการอุโมงค์ทางลอด 2 อุโมงค์ด้วยกันคือ อุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลาน และอุโมงค์ทางลอดถนนมหาราช ท่าเรือของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อไปพระบรมมหาราชวัง การก่อสร้างอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและการสร้างอุโมงค์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูบริเวณสนามหลวงถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย คล่องตัวในการสัญจรของประชาชน และรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวงถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นสถานที่สำคัญของประเทศชาติและสร้างสถานที่รองรับการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2564 หนึ่งอุโมงค์ และอีกอุโมงค์จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565

ผู้ชมทั้งหมด 184 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top