skip to Main Content

สภากทม.พิจารณาร่างข้อบัญญัติเงินสะสม

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

วันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม โดยนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … กล่าวว่า คณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาร่างญัตติฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดความซ้ำซ้อนในขั้นตอนการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมให้สอดคล้องกับหลักการของความจำเป็นหรือเร่งด่วนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตว่า ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 8 (2) เป็นกรณีที่โครงการปรากฎอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ดังนั้น การยืมเงินสะสมไปใช้จ่ายเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีลักษณะเป็นเงินทดรองจ่าย ซึ่งเมื่อมีเงินรายได้เข้ามาก็สามารถนำไปคืนเงินยืมสะสมได้ ซึ่งจะเป็นกรณีตามข้อ 9 อย่างไรก็ตามในวรรคท้ายของข้อ 8 กำหนดให้ต้องตั้งงบประมานปีถัดไปชดใช้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถนำงบฯในปีงบประมาณนั้นไปชดใช้เงินยืมสะสมได้ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการยืมเงิน จึงขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนว่ามีความซ้ำซ้อนในทางปฏิบัติหรือไม่  โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตุในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกล่าว

ผู้ชมทั้งหมด 374 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top