skip to Main Content

สภากทม. ติดตามความคืบหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด 19 พร้อมมาตรการเยียวยา

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทมพหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

สก. ตั้งกระทู้ถามสด สอบถามมาตรการเยียวยา

นายพรชัย เทพปัญญา ตั้งกระทู้ถามสดถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางการใช้เงินสะสมช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และการประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประกอบกับมาตรการเยียวยาของรัฐบาล 5,000 บ. มีประชาชนลงทะเบียนเป็นจำนวนมากแต่ได้รับผลกระทบเพียงส่วนเดียวเท่านั้น กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้เตรียมมาตรการสำหรับเยียวยาประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างไรบ้าง

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่า ในส่วนของมาตรการเยียวยาด้วยการมอบเงินให้ประชาชนนั้น ได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ากรุงเทพมหานครจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง เบื้องต้นพบว่ามีระเบียบของสำนักพัฒนาสังคมและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้าข่ายดำเนินการได้ ซึ่งได้เร่งรัดให้ทั้งสองสำนัก ศึกษารายละเอียดและมาตรการที่จะสามารถดำเนินการได้ นำเสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการ โดยต้องเป็นการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาตามมาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นเท่านั้น เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ตั้งคกก.วิสามัญศึกษาร่างข้อบัญญัติฯเงินสะสม เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยพิบัติสาธารณะ

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้พิจารณาข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ.2562 แล้วเห็นว่ามีบทบัญญัติบางประการที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงให้ครอบคลุมและครบถ้วน จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่..) พ.ศ. … (ฉบับใหม่) เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถยืมเงินสะสมมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติสาธารณะได้ ซึ่งที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … จำนวน 19 ท่าน

กำหนดทิศทางบริหาร เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ

จากนั้น นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการรองรับเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการรองรับหากมีความจำเป็นต้องปิดกรุงเทพฯ และให้ประชาชนอยู่บ้าน ซึ่งจะทำให้มีความลำบากในการดำรงชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีรายได้ รวมทั้งการดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาล จิตวิทยาทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยด้านอื่นๆกรุงเทพมหานครจึงควรวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต และปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิต เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อให้สามารถเดินหน้าการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งการดำเนินมาตรการเชิงรุก อาทิ การลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดเชื้อ การบำบัดรักษา การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตกค้าง และคนเร่ร่อน เป็นต้น นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดคือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดทิศทางการบริหาร ทุ่มเทไปในเรื่องของการฟื้นฟูสถานประกอบการ การเพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และการส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยและการท่องเที่ยวให้สามารถฟื้นตัวได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว และจะได้ยืนยันมติส่งมอบให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ชมทั้งหมด 397 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top