skip to Main Content
มอบโล่และเกียรติบัตรวินต้นแบบด้านสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด เสริมกําลังใจเหล่าวินทั่วกรุง

มอบโล่และเกียรติบัตรวินต้นแบบด้านสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด เสริมกําลังใจเหล่าวินทั่วกรุง

(10 มี.ค.67) นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักร ร่วมมอบโล่และเกียรติบัตรวินต้นแบบด้านสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด เสริมกําลังใจเหล่าวินทั่วกรุง โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) และนพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ชุมชนชายคลองเสนานิคม เขตจตุจักร
.
สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายดำเนินการในกลุ่มผู้ให้บริการขนส่ง เช่น ไรเดอร์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และมีความเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดได้ใน 2 มิติ คือ กลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจตกเป็นเครื่องมือของนักค้ายาเสพติด และกลุ่มจิตอาสาสังคมที่ช่วยเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของสมาชิกภายในวิน ชุมชน และช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้า รวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยดำเนินการในพื้นที่ 8 เขตนนำร่อง จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสุขภาวะให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ เพื่อพัฒนาเป็นแกนนำได้

.
ทั้งนี้ มีวินที่ได้รับการพิจารณาจากคณะทํางานให้ได้รับโล่รางวัลวินต้นแบบ จำนวน 3 วิน ดังนี้ 1. วินพหลโยธิน 34 เขตจตุจักร วินต้นแบบประเภทการสร้างมาตรฐานอาชีพ คือ มีมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ มีมาตรฐานการบริการ ให้ความร่วมมือกับกฎหรือแนวทางการทํางานของหัวหน้าวิน มีวิธีการสร้างผู้นํา มีการสัมภาษณ์ก่อนรับเข้าวิน มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการท่างาน มีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม (จิตอาลา) 2. วินหน้าวัดอัมพวาและเครือข่าย เขตบางกอกน้อย วินต้นแบบประเภทการสร้างเครือข่ายเข้มแข้ง คือ ท่างานในรูปแบบเครือข่ายอย่างชัดเจนและเข้มแข็ง เครือข่ายทั้งพื้นที่มีประสบการณ์การทำงานด้านยาเสพติด เครือข่ายสามารถสร้างวิทยากรกระบวนการของเครือข่ายเอง การเปลี่ยนจากภาระมาเป็นพลัง : วินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งเคยเป็นผู้ค้าผู้เสพที่กลับใจและเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชน 3. วินอนันต์สุขสันต์ 18-20 และเครือข่าย เขตบางเขน วินต้นแบบประเภทการสร้างกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูล ด้วยการทํางานอย่างมีจิตสาธารณะ นําข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ มาเผยแพร่ในวินของตนรวมถึงในพื้นที่ ด้วยวิธิการที่หลากหลาย เช่น การพูดคุยระหว่างไปรับ-ส่ง การร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เช่น งานบุญ การร่วมประชุมกับชุมชนเครือข่ายต่างๆ ทําให้เป็นกระบอกเสียงที่สร้างประโยชน์และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน
.

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานอาชีพให้กับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้ง 8 เขต เป็นต้นแบบของวินที่มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสามารถสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดูแลเฝ้าระวังชุมชนและสมาชิกของตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถขยายเครือข่ายไปยังชุมชนและวินข้างเคียงได้ ถือเป็นโมเดลการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน ป.ป.ส.1386 ตลอด 24 ชม.
——————————

ผู้ชมทั้งหมด 98 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top