skip to Main Content
ประธานสภากทม. ให้โอวาทในพิธีเปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 11)

ประธานสภากทม. ให้โอวาทในพิธีเปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 11)

          

(21 ก.ค.66) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 11) ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

.
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้ ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านในที่นี้เป็นผู้มากประสบการณ์และความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพ การได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับทุกท่าน และการสานความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการอบรมหลักสูตรมหานครนี้จะเป็นกลไกอันนำไปสู่การกำเนิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง อันจะช่วยพัฒนาให้กรุงเทพมหานครก้าวไปสู่เป้าหมาย เป็นมหานครชั้นนำแห่งเอเชีย เป็นมหานครปลอดภัย เป็นมหานครสีเขียว เป็นมหานครสำหรับทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นมหานครกะทัดรัดที่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมหานครประชาธิปไตย เป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และเป็นมหานครที่มีการบริหารจัดการที่ดีต่อไป” ประธานสภากทม.กล่าว
.
จากนั้น นายสมภพ ระงับทุกข์ ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการของประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้ขึ้นกล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทสภากรุงเทพมหานครกับการพัฒนามหานคร ให้แก่ผู้เข้าอบรมการศึกษา
.

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 11) ขึ้น ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. -15 ธ.ค.66 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ทั้งในรูปแบบการระดมความคิดเห็น การเน้นการสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคมโดยรวม รวมถึงเพื่อให้เข้าใจในบริบทและความเชื่อมโยงด้านการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร กับการมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ และการพัฒนาเมืองและมหานครที่ยั่งยืน

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน หรือองค์กร อาทิ ข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับอำนวยการสูงขึ้นไปหรือเทียบเท่า ข้าราชการการเมืองของกรุงเทพมหานครข้าราชการการเมืองระดับประเทศ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ระดับอำนวยการสูงขึ้นไปหรือเทียบเท่าข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับปลัดจังหวัดขึ้นไป ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

สำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 11) นี้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการศึกษาอบรม จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย ดังนี้
1. นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง
2. นางลักขณา ภักดีนฤนาถ สก.เขตตลิ่งชัน
3. นายณภัค เพ็งสุข สก.เขตลาดพร้าว
4. นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร สก.เขตวัฒนา
5. นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย สก.เขตบางซื่อ
6. นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย สก.เขตบึงกุ่ม
7. นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา สก.เขตลาดกระบัง
8. นายณรงค์ รัสมี สก.เขตหนองจอก
9. นายสราวุธ อนันต์ชล สก.เขตพระโขนง
10. นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล สก.เขตธนบุรี
11. นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล สก.เขตประเวศ
12. นางสาวพลอยชมพู ขันขุนทด เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง
13. นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร ที่ปรึกษาของประธานสภากรุงเทพมหานคร
—————————————–
#สภากรุงเทพมหานคร #สภากทม

ผู้ชมทั้งหมด 52 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top