skip to Main Content

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

พล.ต.ท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องอัตราค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณาโครงการวิจัย ในคนพ.ศ…. เนื่องจากการวิจัยในคนอาจกระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการวิจัยและชุมชนได้ โครงการวิจัยในคนที่ดำเนินการโดยข้าราชการหรือบุคลากร ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครหรือโครงการวิจัยในคนที่ดำเนินการในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครหรือองค์กรของกรุงเทพมหานคร จึงต้องผ่านการพิจารณา กำกับดูแล โครงการวิจัย ให้เป็นไปตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน จริยธรรมการวิจัยกรุงเทพมหานคร จากคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จึงสมควรเรียกเก็บค่าบริการจากผู้วิจัยจึงเสนอโครงการวิจัยให้พิจารณาโดยที่การพิจารณาดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านอย่างสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการธำรงไว้ ซึ่งบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและการจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปโดยเหมาะสมกับภาระงาน กรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งพิจารณาโครงการวิจัย ดังกล่าวควรได้รับค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการและการเงิน ตามมาตรา 92 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2528 จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติให้เลื่อนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรองรับ

จากนั้นนายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ…. ได้รายงานผลการพิจารณา ของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริหารกิจการของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร มีความคล่องตัวในเชิงพาณิชย์ มีโครงสร้าง การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภาวะ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันต่อสภาวะการณ์ของโลก ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและผู้ใช้บริการ และโดยที่มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2528 บัญญัติให้การดำเนินการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานครต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ทั้งนี้ที่ประชุมสภา กทม. มีมติ เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ โดยจะนำ เรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามต่อไป

ผู้ชมทั้งหมด 791 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top