skip to Main Content

ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงพร รุจิเรข ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษา ชุดที่ 1 พร้อมคณะ ประชุมพิจารณา เรื่องการปฏิรูปการศึกษาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของกรุงเทพมหานคร และกลยุทธ์ในการจูงใจ โน้มน้าวให้เด็กเกิดจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุม 2 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ผู้ชมทั้งหมด 18 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top