skip to Main Content
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ พร้อมตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

🔸นางสาวมธุรส เบนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางเขน โดยมี นายอนุรัตน์ เครือชะเอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โครงการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร อาคารสงเคราะห์รามอินทรา 39 (เขตบางเขน)
 
.
ภายหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมและเหตุผลความจำเป็นของโครงการ ซึ่งพบว่า สภาพโดยรวม อาคารมีสภาพเก่า อายุการใช้งานมากกว่า 23 ปี ดังนั้น จึงได้ของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ประกอบด้วยงานซ่อมแซมประตูรั้ว ซ่อมแซมระบบดับเพลิง ห้องพักอาศัย 69 ห้อง ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ และรายการครุภัณฑ์ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า ควรแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาคารสงเคราะห์ หมายความว่า อาคารที่กรุงเทพมหานครจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครพักอาศัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เรื่องที่พักอาศัย ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาจากเงินเดือนเป็นหลัก โดยเมื่อเงินเดือนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าพักอาศัย เพื่อให้โอกาสแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำรายอื่นได้สิทธิในการเข้าพักอาศัย นอกจากนั้น เห็นควรเก็บเงินบำรุงอาคารสงเคราะห์ในอัตรา ที่สูงขึ้นจากเดิมที่เก็บในอัตรา 400 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในอาคารสงเคราะห์เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ทุกปี
  
.
🔸นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการระบายน้ำ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนสำนักการระบายน้ำ เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการระบายน้ำ ในรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และโครงการที่ใช้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)
2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130
3. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บขยะสถานีสูบน้ำพระโขนง ระยะที่ 1
4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงจุดที่กำหนดให้บริเวณถนนสุขุมวิท
5. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง ช่วงสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่าเสนอของบประมาณ
6. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองขุดวัดช่องลม ช่วงสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลม ถึงแม่น้ำเจ้าพระยาถนนพระรามที่ 3
7. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณคอนโดริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3 ซอย 24
8. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโรงเลื่อยจักรแสงทอง ซอยเจริญกรุง 80
.
สำหรับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่พบคือ ความล่าช้าของโครงการจากบ้านรุกล้ำแนวคลอง การรื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้า ความล่าช้าในการทำงานของบริษัทผู้รับจ้าง การรอขอหนังสืออนุญาตให้เข้าดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า
 
 
______________________________
.
🔸นายไสว โชติกะสุภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตราษฎร์บูรณะ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมครั้งที่ 6/2566 เพื่อสรุปผลการพิจารณางบประมาณฯ โดยการนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งสรุปข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละหน่วยงาน
 
 
______________________________
.
🔸นางสาวปิยะวรรณ จระกา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสวนหลวง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักการแพทย์ และผู้แทนสำนักการโยธา เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการแพทย์ งบลงทุน รายการในค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. รายการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
2. รายการก่อสร้างและปรับปรุงคลินิกโรคอุบัติใหม่ พร้อมระบบปรับอากาศและระบายอากาศควบคุมแรงดันลบบริเวณ ชั้น 1 โรงพยาบาลสิรินธร
.
จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้สรุปผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
 
______________________________
.
🔸 นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตธนบุรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการคลัง การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นางกนกนุช กลิ่นสังข์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 นายตกานต์ สุนนทวุฒิ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตหลักสี่ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ คนที่ 2 พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร)
 
 
______________________________
.
🔸 นายพีรพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตพญาไท ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ หลายประเด็นในรายการครุภัณฑ์แต่ละประเภท จำนวน 111 รายการ และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะเรื่องการออกพื้นที่ฝึกอาชีพชุมชนของโครงการ 1 โรงเรียน 1 เขต นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้กำชับให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงคุณภาพของงาน จากนั้นที่ประชุมมีมติที่จะลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
 
 
______________________________
.
🔸 นายฉัตรชัย หมอดี สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักการศึกษา พร้อมคณะ ประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระยาปลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระยาปลา เขตหนองจอก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนวัดพระยาปลา สำนักงานเขตหนองจอก โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระยาปลา ให้ข้อมูลว่า ได้ของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากบ้านพักอาศัยของบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของเดิมชำรุดหมดสภาพการใช้งาน การก่อสร้างอาคารแห่งใหม่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีที่พักอาศัย โดยเนื้องานประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น 1 หลัง ชั้น 1 อเนกประสงค์ ชั้น 2-5 ห้องพัก 7 ห้อง/ชั้น พร้อมครุภัณฑ์
 
 
______________________________

ผู้ชมทั้งหมด 68 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top