skip to Main Content
คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ประชุมร่วมเพื่อรับทราบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ประชุมร่วมเพื่อรับทราบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ณ ห้องประชุม 3-4 สภากรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อรับทราบผลการบูรณาการฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการควบคุมความปลอดภัยโรงงานต่าง ๆ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายเร่งด่วนให้สำนักงานเขตพิจารณากำหนดแผนการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประจำปีให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุในใบอนุญาต พ.ศ.2564 รวมทั้งมาตรการการออกใบอนุญาตโดยมีเงื่อนไข กรณีตรวจพบสถานประกอบการยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแต่จำเป็นต้องรับชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนด

ผู้ชมทั้งหมด 282 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top