skip to Main Content
คกก.วิสามัญพิจารณางบปี 67 สภากทม. เร่งรัดหน่วยงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร และบรรจุให้ครบตามจำนวนอัตราที่ว่าง

คกก.วิสามัญพิจารณางบปี 67 สภากทม. เร่งรัดหน่วยงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร และบรรจุให้ครบตามจำนวนอัตราที่ว่าง

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : (3 ส.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) สำนักการคลัง การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมี หัวหน้าหน่วยงานเข้าชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแต่ละรายการ
.
     ในการประชุม คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตงบประมาณของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียในการเช่ารถยนต์ส่วนกลางแทนการจัดซื้อเพื่อประหยัดงบประมาณในการบำรุงรักษา การจัดหาประกันอุบัติเหตุ รวมถึงความคุ้มค่าที่กรุงเทพมหานครจะได้รับ และข้อสังเกตภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดสรรอัตรากำลัง เพื่อแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในสถานศึกษา สถานพยาบาล และสำนักงานเขต ซึ่งต้องให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก และการปรับมาตรฐานการสอบเพื่อให้มีผู้ผ่านการสอบมากขึ้น
.
     นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงานก.ก. ชี้แจงแนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ใช้แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ 4 แนวทางประกอบด้วย การสอบแข่งขันทั่วไป การคัดเลือกจากบุคลากรหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีคุณวุฒิตามที่กำหนด การคัดเลือกบุคลากรจากโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการคัดเลือกจากกลุ่มคนพิการ ซึ่งในกลุ่มคนพิการภายหลังการประเมินผลปฏิบัติงานพบว่าสามารถทำงานได้ดีไม่น้อยกว่าคนปกติ ซึ่งในอนาคตกรุงเทพมหานครจะเพิ่มสัดส่วนบุคลากรผู้พิการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จะหาวิธีการจ้างงานในรูปแบบใหม่อื่น ๆ รวมถึงจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
.
     นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมการวิสามัญฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่า ปัจจุบันพบว่าหลายหน่วยงานมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรจริง เช่น ตำแหน่งพนักงานเก็บขนมูลฝอย โดยในเขตใหญ่ ๆ เช่น เขตสายไหม หรือเขตอื่นที่มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมากจะมีจำนวนขยะที่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนบุคลากร สังเกตได้จากข้อมูลจำนวนขยะ อัตราการใช้รถเก็บขนมูลฝอย และรอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยอาจเกิดจากการเกลี่ยอัตรากำลัง รวมถึงการสรรหาบุคลากรมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างที่ล่าช้า ถึงแม้ก.ก.จะพัฒนาจากระบบแข่งขันมาเป็นการคัดเลือกโดยเปิดกว้างเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนในบางสาขาอาชีพ และได้หาแนวทางคัดเลือกอื่นเพื่อทำให้มีจำนวนผู้สอบผ่านมากขึ้นแล้ว ในส่วนของการแต่งตั้งข้าราชการในระดับสูงก็ต้องดำเนินการให้เร็วควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเป็นระบบ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารรับทราบปัญหานี้เป็นอย่างดี และจะพยายามเพื่อหาคำตอบและแก้ปัญหานี้ให้ดีขึ้น
.
     จากนั้น คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการขอให้คำนึงถึงทัศนคติในการทำงาน วุฒิภาวะ และการประเมินประสิทธิภาพความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวได้มีโอกาสบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
* ตั้งข้อสังเกตหน่วยงานต้องประมาณการบนพื้นฐานความเป็นจริง
จากนั้น คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตการตั้งงบประมาณของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแนวทางการแบ่งเบาภาระของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ความเป็นไปได้ของการขยายสาขา และได้แนะนำให้หน่วยงานหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประมาณการบนพื้นฐานความเป็นจริง โดยคำนวนกับภาพรวมทั้งประเทศ และวางแผนการทำงานแบบ short term และ long term เพื่อให้สามารถประมาณการเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนเป็นหลัก

ผู้ชมทั้งหมด 254 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top