skip to Main Content
คกก.วิสามัญงบปี 67 กทม. พิจารณารายงานปรับ-ลดงบสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังข้อสังเกตอนุกรรมการ

คกก.วิสามัญงบปี 67 กทม. พิจารณารายงานปรับ-ลดงบสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังข้อสังเกตอนุกรรมการ

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : (30 ส.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
.
📌โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณางบกลาง และหารือความเหมาะสมการตั้งงบประมาณสำหรับเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม และกรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ชี้แจงรายละเอียด
.
จากนั้น คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะอนุกรรมการ สำนักสิ่งแวดล้อม โดยมี ประธานคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการพิจารณา และข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ ดังนี้
💡1. รายการครุภัณฑ์รถยนต์ขนาดเล็ก เช่น รถโดยสาร รถยนต์ส่วนกลาง หากสามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าได้เห็นสมควรให้ปรับเปลี่ยน
2. รายการครุภัณฑ์รถยนต์ขนาดใหญ่และเครื่องจักรกล หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ควรมีการนำยานพาหนะมาทดลองใช้ และประเมินประสิทธิภาพก่อน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความพร้อมของสถานีชาร์จไฟ สถานที่จอด ความคุ้มค่าของงบประมาณจะต้องไม่ทำให้สูญเสียงบประมาณมากขึ้น รวมถึงไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนลดลง
3. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเรือเก็บขนมูลฝอย ควรพิจารณาวัสดุของเรือที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายแทนพลาสติกไฟเบอร์กลาส เช่น โพลีเอทเทอลีน
4. การปรับปรุงรั้วสวนหลวง ร.9 ควรพิจารณารูปแบบของรั้วให้มีความเหมาะสมกับทัศนียภาพของสวน
5. การตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินของสำนักสิ่งแวดล้อมมีความล่าช้า เห็นควรให้เร่งรัดดำเนินการในส่วนนี้
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตั้งไว้แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เห็นควรให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่ควรตั้งเพิ่มในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
7. การแก้ไขปัญหาโครงการกำจัดมูลฝอยที่มีปัญหาโดยการผันมูลฝอยไปกำจัดที่โครงการอื่นซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดสูงกว่า ทำให้กรุงเทพมหานครต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยที่สูงขึ้น ควรเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
.
นอกจากนี้คณะอนุกรรมการยังได้กำชับขอให้หน่วยงานเร่งติดตามโครงการที่ล่าช้าให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งในการจัดทำโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะในเรื่องของราคากลางให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามแนวทางวิธีการงบประมาณ
——————-
      

ผู้ชมทั้งหมด 277 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top