skip to Main Content
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พลเอกคนินทร วงศาโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 และคณะ ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตพระนคร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 11 โรงเรียน และผู้แทนสำนักการศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดราชนัดดา เขตพระนคร เพื่อรับทราบการบริหารงานด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตพระนคร ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดทั้ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงโรงเรียน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
จากนั้นเวลา 13.30 น. ได้นำคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ
เขตสัมพันธวงศ์ พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ รวม 7 โรงเรียน เพื่อหารือในประเด็นเดียวกัน ทั้งนี้ จากการประชุมได้รับทราบการรายงานข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งได้เตรียมมาตรการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน เช่น ตรวจสอบห้องสุขา โรงอาหาร อ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงมีสบู่ล้างมือที่เพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ ที่ใช้งานร่วมกัน จัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับแจกนักเรียน กำหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้าสถานศึกษา อาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน การจัดที่นั่งรับประทานอาหารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ฯลฯ
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ สถานศึกษาได้เตรียมมาตรการรองรับ โดยได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 4 รูปแบบ (4 ON) คือ
1) ONLINE โดยการสอนสดผ่านช่องทางออนไลน์
2) ON-AIR โดยใช้สื่อ DLTV
3) ON HAND โดยการจัดส่ง คู่มือ เอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน
4) ON-SITE โดยจัดกลุ่มผู้เรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนภายใต้มาตรการที่ สบค.กทม.

ผู้ชมทั้งหมด 563 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top