skip to Main Content
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พลเอกคนินทร วงศาโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 และคณะ ประชุมร่วมกับผู้บริหารเขตดินแดง และเขตห้วยขวาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 3 โรงเรียน ในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน 3 โรงเรียน และผู้แทนสำนักการศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง เพื่อรับทราบการบริหารงานด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดทั้ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงโรงเรียน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ จากการประชุมได้รับทราบการรายงานข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยการเตรียมมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน เช่น จัดทำประวัตินักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ โรคประจำตัวและโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสุขา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในโรงเรียน ห้องประชุม จัดหาอ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงมีสบู่ล้างมือที่เพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ เช่น เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ ที่ใช้งานร่วมกัน จัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับแจกนักเรียน กำหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้าสถานศึกษา อาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน การจัดที่นั่งรับประทานอาหารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ในส่วนของ แผนจัดการเรียนรู้ ได้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ 4 ON ได้ ON Line ,ON Air, ON Hand และ ON Site มาส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผู้ชมทั้งหมด 324 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 3 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top