skip to Main Content
241 หน่วยงาน MOU ความร่วมมือเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต่อสู้ เอาชนะปัญหายาเสพติด

241 หน่วยงาน MOU ความร่วมมือเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ร่วมใจต่อสู้ เอาชนะปัญหายาเสพติด

📍(16 ก.พ.67) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมพัฒนาเครือข่ายและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่วมเกล้า เขตมีนบุรี
.
✏กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตมีนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมพัฒนาเครือข่ายและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระหว่างหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ และองค์ความรู้ ของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่นำเสนอผลงาน สร้างขวัญและกำลังใจ ในการสร้าง การพัฒนางาน นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างยั่งยืนต่อไป
.
🌟กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ของหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 241 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ผู้อำนวยการเขตเครือข่าย เขต TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก และสถานศึกษาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานครทุกสังกัด หน่วยงาน/ส่วนราชการ สถานประกอบการ และชุมชน ร่วมลงนาม การนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เขตมีนบุรี โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินเขตมีนบุรี การแสดงจากวงดนตรี KBU BAND มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า การแสดง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี และการแสดง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จากทีม HAMONIZE มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
————————————

ผู้ชมทั้งหมด 178 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top