skip to Main Content
เขตพระนคร เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์ Covid-19

เขตพระนคร เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์ covid-19

เขตพระนคร เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลจากสถานการณ์ covid-19 โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้เป็นกำลังใจและช่วยเหลือในการดำรงชีพ วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้สังคมผู้สูงอายุ เป็นวาระแห่งชาติ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เชิญ นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในเขตพระนคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 จากการให้ข้อมูลของผู้อำนวยการเขตพระนคร การบริหารดูแลผู้สูงอายุในเขตพระนคร ซึ่งมีจำนวนมากพอสมควร และผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปมีจำนวน 32 ท่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตจะได้ประสานข้อมูลด้านต่างๆ ให้กับคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อศึกษากำหนดทิศทางการดูแลผู้สูงอายุในภาพรวมต่อไป หลังจากการประชุม นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ สภากรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่เขตพระนคร ร่วมกับ นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นางอรศรี ผลถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร และนางวันเพ็ญ แช่มลือนาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตพระนคร ลงพื้นที่ชุมชนวัดสามพระยา ร่วมกับนางอำภา รอดพูนผล คณะกรรมการชุมชนวัดสามพระยา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และให้กำลังใจผู้ดูแลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 ทั้งนี้ผู้ดูแลและผู้สูงอายุ ให้ข้อมูลกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่า มีความพึงพอใจ ในการทำงานของสำนักงานเขตพระนคร และคณะกรรมการชุมชน ที่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียงอย่างสม่ำเสมอตลอดมา นอกจากนี้ในการลงพื้นที่พบว่าในเขตพระนคร มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พักอาศัยอยู่จำนวนมากพอสมควร ซึ่งสำนักงานเขต ได้ลงพื้นที่เป็นประจำ และทำความเข้าใจกับประชาชนและชาวต่างประเทศ ถึงแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ให้เกิดความมั่นใจ และปลอดภัย เมื่อพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคนไทยในด้านวัฒนธรรม การเอาใจใส่ การดูแลเอื้อเฟื้อต่อกัน ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยด้วย

ผู้ชมทั้งหมด 86 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top