skip to Main Content
รองประธานสภากทม. นำส.ก. ร่วมประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้กรอบความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องมหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

รองประธานสภากทม. นำส.ก. ร่วมประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้กรอบความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องมหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ตอบรับคำเชิญจากสภามหานครอินชอน นำคณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร รวม 8 ท่าน เดินทางเข้าร่วมประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้กรอบความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ณ สภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566
.
สำหรับการประชุมในวันแรก(21 ก.พ.66) เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ณ องค์กรการท่องเที่ยวอินชอน ในประเด็นหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว” ซึ่งคุณยูมินจง ผู้จัดการอาวุโส ทีมการตลาดต่างประเทศ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมหานครอินชอน รวมถึงแผนการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอินชอนทั้งในและนอกประเทศ โดยนางสาวนภัสสร พละระวีพงศ์ ส.ก.เขตบางกะปิ ในฐานะคณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา สภากรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และให้ความสนใจพูดคุยซักถามองค์ความรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับการบริหารงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครด้วย
.
จากนั้นคณะได้เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมือง ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษอินชอนและศูนย์จัดการเมืองอัจฉริยะ IFEZ (Incheon Free Economic Zone) ในประเด็นหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะและการขยายตัวของเมือง” หรือ Smart City and Urban Expansion โดยการทำงานในศูนย์ควบคุมกลาง หรือ IFEZ Smart City Operation Center นั้น มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำงานในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และสามารถให้ข้อมูลของเมืองอินชอนแก่หน่วยงานต่างๆ ได้แบบ real-time ซึ่งจะเป็นการทำงานที่ควบคุมจากศูนย์กลางเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม ส.ก.เขตทวีวัฒนา ในฐานะคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมรับฟังและซักถามเพื่อนำความรู้ใหม่ๆที่ได้รับไปต่อยอดและสามารถติดตามการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้สามารถพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นหนึ่งในเมืองอัจฉริยะในอนาคตต่อไป
“ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของสภามหานครอินชอน ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ร่วมคณะได้เตรียมศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางเพื่อให้ได้รับประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากรุงเทพมหานครให้ได้ตามเป้าหมาย นอกจากสภากรุงเทพมหานครจะได้เรียนรู้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของเมืองมหานครอินชอนแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกรุงเทพมหานครได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสภามหานครอินชอนโดยตรง ซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ร่วมคณะจะได้สรุปและนำมารายงานสภากรุงเทพมหานคร รวมถึงคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครตามบทบาทภารกิจของสภากรุงเทพมหานครต่อไป” รองประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าว
——————–

ผู้ชมทั้งหมด 284 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top