skip to Main Content
มาตรการฉุกเฉินในการรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

มาตรการฉุกเฉินในการรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

สภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศและบังคับใช้มาตรการรวมทั้งนโยบายในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานโดยนายณฐพร  วรรณชิต นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม.

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ภาษาไทย

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ภาษาอังกฤษ

 

ผู้ชมทั้งหมด 478 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top