skip to Main Content
ลำดับผู้เสนอชื่อเรื่อง
๑.นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.พลโท โชติภณ  จันทร์อยู่ขอให้สภากรุงเทพมหานครเลือกตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร
๓.นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน
๔.พลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง
นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์
นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล
นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา
นายธวัชชัย ฟักอังกูร
นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
นางสาวดวงพร รุจิเรข
นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายวิชาญ ธรรมสุจริต
นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์
พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
พลเอก คนินทร วงศาโนจน์
นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์
ขอเปิดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
๕.นายภาส ภาสสัทธาขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๖.นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการสุขาภิบาลตลาดและสถานที่ต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค
๗.นายพรชัย เทพปัญญาขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร

 

ผู้ชมทั้งหมด 154 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top