skip to Main Content
คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณางบรายจ่ายเพิ่มเติม กทม. ตั้งข้อสังเกตสำนักงบฯ ควรกำหนดหลักเกณฑ์ทุกพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้เป็นระบบ

คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณางบรายจ่ายเพิ่มเติม กทม. ตั้งข้อสังเกตสำนักงบฯ ควรกำหนดหลักเกณฑ์ทุกพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้เป็นระบบ

(15 มี.ค.66) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 …. ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณางบประมาณหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ระดับเขต ประกอบด้วย เขตบางนา บางรัก บางซื่อ คลองเตย สาทร หลักสี่ บางคอแหลม ดอนเมือง พระโขนง ยานนาวา สายไหม สวนหลวง จตุจักร บางเขน ปทุมวัน และลาดพร้าว โดยมี ประธานคณะอนุกรรมการ ร่วมรายงานผล และผู้บริหารเขต ร่วมประชุม ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง
.
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมการได้นำผู้บริหารเขตเข้าชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และความเหมาะสมการใช้งบประมาณ ประกอบด้วย นายสราวุธ อนันต์ชล ส.ก.เขตพระโขนง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ นำผู้บริหารเขตบางนา คลองเตย พระโขนง และสวนหลวง เข้าชี้แจง จากนั้น นายปวิน แพทยานนท์ ส.ก.เขตบางคอแหลม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ นำเขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม และยานนาวา เข้าชี้แจง นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม ส.ก.เขตทวีวัฒนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ นำเขตจตุจักร ลาดพร้าวและบางซื่อ เข้าชี้แจง และนายตกานต์ สุนนทวุฒิ ส.ก.เขตหลักสี่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ นำเขตหลักสี่ ดอนเมือง สายไหมและบางเขน เข้าชี้แจง
.
💡คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการ อาทิ การขุดลอกคูคลอง ควรทำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาถาวร การปรับปรุงท่อระบายควรวางแผนร่วมกับเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงขอให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการปรับปรุงทางเดินเท้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทางเท้าให้มากขึ้น นอกจากนี้ในการปรับปรุงทางเท้าควรแก้ไขปัญหาการรุกล้ำทางเท้าให้เรียบร้อยก่อนการขอจัดสรรงบประมาณ การปรับปรุงผิวถนนควรของบประมาณสำหรับลอกท่อระบายน้ำและตีเส้นจราจรควบคู่ไปด้วย
.
ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสำนักงบประมาณว่า ควรกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการพิจารณางบประมาณทุกพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้เป็นระบบ เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้ชมทั้งหมด 189 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top