skip to Main Content
การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564

การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ในวันนี้คณะกรรมการวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครได้รายงานผลการศึกษาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน (บางส่วน) ต่อที่ประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ….

จากนั้น นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและภัยในระดับพื้นที่ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความรุนแรงอย่างมาก ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างแออัดเกิดการแพร่เชื้อ กระจายของเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนและป้องกันโรคในชุมชน โดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 15 คน เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่ โดยใช้เวลาในการศึกษา 150 วัน

 

ผู้ชมทั้งหมด 269 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top