skip to Main Content

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของสภา กทม.

งานแถลงข่าว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภากรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สภากทม. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะ และสิ่งแวดล้อม

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร ออกอากาศคลื่นความคิด FM 96.5 และคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99.0 วันที่ 11 มิถุนายน 2563

สภากทม. แนะแนวทางการปรับตัวด้วยเศรษฐกิจชุมชนในสถานการณ์โควิด – 19

สภากทม. แนะแนวทางการปรับตัวด้วยเศรษฐกิจชุมชนในสถานการณ์โควิด – 19 นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกอากาศคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99.0 และคลื่น New network FM 100.5 วันที่ 4 มิถุนายน 2563
คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด >

สภากทม.กับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เรื่อง สภากทม.กับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรายการเจาะข่าวเด็ด ออกอากาศช่อง MONO29 วันที่ 19 มิถุนายน 2563

สภากทม. กับการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เรื่อง สภากทม. กับการแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ในรายการเจาะข่าวเด็ด ทางช่อง MONO29 วันที่ 12 มิถุนายน

สภากทม. มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5

พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในทุกมิติ ในรายการเจาะข่าวเด็ด ทางช่อง Mono29 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด >

ผู้ชมทั้งหมด 13,259 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 5 ครั้ง

Back To Top