skip to Main Content

เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระสี่ปี คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้ในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลง มิให้จัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ให้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๐ คน เพื่อทำหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

๑.

นายกิตติ บุศยพลากร

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน

๒.

ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

ดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓.

พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต

ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน

๔.

พลเอกคนินทร วงศาโรจน์

ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

๕.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

๖.

นายคำรณ โกมลศุภกิจ

ดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๑๔๒๓ – ปัจจุบัน

๗.

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา

๘.

นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์

๙.

พลตรีโชติภณ จันทร์อยู่

๑๐.

นางสาวดวงพร รุจิเรข

๑๑.

นายธวัชชัย ฟักอังกูร

๑๒.

พลตำรวจโทธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง

๑๓.

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล

ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

๑๔.

พันตำรวจเอกประสพโชค พร้อมมูล

๑๕.

นายพรชัย เทพปัญญา

๑๖.

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์

๑๗.

พลตำรวจโทพลบูรณ์ ชำนาญกูล

๑๘.

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์

๑๙.

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์

๒๐.

นายภาส ภาสสัทธา

๒๑.

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ

ลาออกจาการเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตุลาคม ๒๕๕๙

๒๒.

เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ

ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๑๕๖๑

๒๓.

นายวิชาญ ธรรมสุจริต

๒๔.

นายสงขลา วิชัยขัทคะ

เสียชีวิต วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒๕.

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ

๒๖.

นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์

๒๗.

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์

๒๘.

พลตรีสุทธิชัย วงษ์บุบผา

๒๙.

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์

๓๐.

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้ชมทั้งหมด 1,210 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 6 ครั้ง

Back To Top