skip to Main Content

เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๙ ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๗ คน ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

พรรค

เขต

หมายเหตุ

๑.

นายแก้ว แห้วสันตติ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระนคร

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐

๒.

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระนคร

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๐ เนื่องจาก นายแก้ว แห้วสันตติ ถึงแก่กรรม

๓.

นายเอก จึงเลิศศิริ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

๔.

นางเมธาวี ธารดำรงค์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตปทุมวัน

๕.

นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสัมพันธวงศ์

๖.

นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางรัก

๗.

นางสาวสายรุ้ง ปิ่นโมรา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองสาน

๘.

นายวิรัช คงคาเขตร

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกอกใหญ่

๙.

พันตำรวจโทวันชัย ฟักเอี้ยง

พรรคไทยรักไทย

เขตตลิ่งชัน

๑๐.

นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์

พรรคไทยรักไทย

เขตหนองจอก

๑๑.

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์

พรรคไทยรักไทย

เขตมีนบุรี

๑๒.

นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์

พรรคไทยรักไทย

เขตลาดกระบัง

๑๓.

นายนวรัตน์ อยู่บำรุง

กลุ่มพัฒนาหนองแขม

เขตหนองแขม

๑๔.

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตลาดพร้าว

๑๕.

นายพีรพล กนกวลัย

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพญาไท

๑๖.

นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์

พรรคไทยรักไทย

เขตยานนาวา

๑๗.

นายธวัชชัย ปิยนนทยา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสาทร

๑๘.

นายอภิมุข ฉันทวานิช

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางคอแหลม

๑๙.

นายทวีศักดิ์ กมลเวชช

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางพลัด

๒๐.

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ

พรรคไทยรักไทย

เขตห้วยขวาง

๒๑.

นายกิตพล เชิดชูกิจกุล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตประเวศ

๒๒.

นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสวนหลวง

๒๓.

นางผุสดี วงศ์กำแหง

พรรคประชาธิปัตย์

เขตราชเทวี

๒๔.

นายธนกฤช พุกรักษา

พรรคไทยรักไทย

เขตบึงกุ่ม

๒๕.

นายไสว โชติกะสุภา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตราษฎร์บูรณะ

๒๖.

นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระโขนง

๒๗.

นางนฤมล รัตนาภิบาล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกะปิ

๒๘.

นายสาทร ม่วงศิริ

พรรคไทยรักไทย

เขตบางขุนเทียน

๒๙.

นายสุธา นิติภานนท์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตภาษีเจริญ

๓๐.

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

พรรคไทยรักไทย

เขตคันนายาว

๓๑.

นายวิรัช อินช่วย

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองสามวา

๓๒.

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด

พรรคไทยรักไทย

เขตสะพานสูง

๓๓.

นายบำรุง รัตนะ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตวังทองหลาง

๓๔.

นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี

อิสระ

เขตหลักสี่

๓๕.

นายสุไหง แสวงสุข

พรรคประชาธิปัตย์

เขตทวีวัฒนา

๓๖.

นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตทุ่งครุ

๓๗.

นายคำรณ บำรุงรักษ์

พรรคไทยรักไทย

เขตบางนา

๓๘.

นายประสิทธิ์ รักสลาม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตวัฒนา

๓๙.

นายประพันธ์ ม่วงศิริ

พรรคไทยรักไทย

เขตบางบอน

๔๐.

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองเตย

๔๑.

นายนภาพล จีระกุล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกอกน้อย

๔๒.

นายวิชัย หุตังคบดี

พรรคไทยรักไทย

เขตธนบุรี

๔๓.

นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย

พรรคไทยรักไทย

เขตดุสิต

๔๔.

นายอภิชาติ หาลำเจียก

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดินแดง

๔๕.

นายพิรกร วีรกุลสุนทร

พรรคประชาธิปัตย์

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๖.

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร

พรรคประชาธิปัตย์

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๗.

นายประพนต์ เนตรรังษี

พรรคไทยรักไทย

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๘.

นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๙.

นางบุศกร คงอุดม

กลุ่มคนบางซื่อ

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๐.

นางสาวพรพิมล คงอุดม

กลุ่มคนบางซื่อ

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๑.

นายสุพิน คล้ายนก

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางแค
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๒.

นายเพทาย จั่นเผื่อน

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางแค
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๓.

นายสายันต์ จันทร์เหมือนเผือก

พรรคไทยรักไทย

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๔.

นางสาวปราณี เชื้อเกตุ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๕.

นายษุภมน หงสกุล หุตะสิงห์

พรรคไทยรักไทย

เขตสายไหม
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๖.

นายสมชาย เวสารัชตระกูล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสายไหม
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๗.

นายการุณ โหสกุล

พรรคไทยรักไทย

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๘.

นางกนกนุช นากสุวรรณ

พรรคไทยรักไทย

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ผู้ชมทั้งหมด 720 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top