skip to Main Content

เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๘ ได้สิ้นสุดวาระลง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ ปรากฏผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของ ๕๐ เขต มีจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ๖๑ คน ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

พรรค

เขต

หมายเหตุ

๑.

นายแก้ว แห้วสันตติ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระนคร

๒.

นางสาวสายรุ้ง ปิ่นโมรา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองสาน

๓.

นายวิรัช อินช่วย

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองสามวา

๔.

นายสุนันท์ อึ้งทรงธรรม

พรรคไทยรักไทย

เขตคลองเตย

๕.

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

พรรคไทยรักไทย

เขตคันนายาว

๖.

นายสกุล โตโสภณ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตตลิ่งชัน

๗.

นายโสภณ ขวัญบัว

พรรคประชาธิปัตย์

เขตทุ่งครุ

ลาออกปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๘.

นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตทุ่งครุ

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก นายโสภณ ขวัญบัว ลาออก

๙.

นายชัยวุฒิ จริยวิโรจน์สกุล

พรรคไทยรักไทย

เขตบางกะปิ

๑๐.

นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ

พรรคไทยรักไทย

เขตบางคอแหลม

ลาออกปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๑.

นายอภิมุข ฉันทวานิช

พรรคไทยรักไทย

เขตบางคอแหลม

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ ลาออก

๑๒.

นายคำรณ บำรุงรักษ์

พรรคไทยรักไทย

เขตบางนา

๑๓.

นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกอกใหญ่

ลาออก ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๔.

นายวิรัช คงคาเขตร

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกอกใหญ่

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ ลาออก

๑๕.

นายพยงค์ ช้างเจริญ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางขุนเทียน

๑๖.

นายประพันธ์ ม่วงศิริ

พรรคไทยรักไทย

เขตบางบอน

๑๗.

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางพลัด

ลาออกปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๘.

นายทวีศักดิ์ กมลเวชช

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางพลัด

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ลาออก

๑๙.

นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางรัก

๒๐.

นายวินัย (ธนกฤช) พุกรักษา

พรรคไทยรักไทย

เขตบึงกุ่ม

๒๑.

นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตปทุมวัน

๒๒.

นายกิตพล เชิดชูกิจกุล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตประเวศ

๒๓.

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ลาออก ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๔.

นายเอก จึงเลิศศิริ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ลาออก

๒๕.

นายกวี ณ ลำปาง

พรรคไทยรักไทย

เขตพญาไท

๒๖.

นายสมชาย สัจจะ

พรรคไทยรักไทย

เขตพระโขนง

๒๗.

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์

พรรคไทยรักไทย

เขตมีนบุรี

๒๘.

นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตยานนาวา

๒๙.

นางผุสดี วงศ์กำแหง

พรรคประชาธิปัตย์

เขตราชเทวี

๓๐.

นายไสว โชติกะสุภา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตราษฎร์บูรณะ

๓๑.

นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์

พรรคไทยรักไทย

เขตลาดกระบัง

๓๒.

นายสมชาย สัจจะ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระโขนง

๓๓.

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตห้วยขวาง

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕

๓๔.

นายธวัชชัย ปิยนนทยา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสาธร

๓๕.

นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ

พรรคไทยรักไทย

เขตบางคอแหลม

ลาออก ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๓๖.

นายอภิมุข ฉันทวานิช

พรรคไทยรักไทย

เขตบางคอแหลม

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ ลาออก

๓๗.

นายสุธา นิติภานนท์พรรคประชาธิปัตย์เขตภาษีเจริญ

๓๘.

นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์

พรรคไทยรักไทย

เขตลาดกระบัง

๓๙.

นางสาวบุณฑริกา ประสงค์ดี

พรรคไทยรักไทย

เขตลาดพร้าว

๔๐.

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ

พรรคไทยรักไทย

เขตวังทองหลาง

๔๑.

นายสามารถ มะลูลีม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตวัฒนา

ลาออก เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

๔๒.

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด

พรรคไทยรักไทย

เขตสะพานสูง

๔๓.

นายธวัชชัย ปิยนนทยา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสาทร

๔๔.

นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสัมพันธวงศ์

๔๕.

นายณัชวุฒ (ณัทวุฒิ) หมัดนุรักษ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสวนหลวง

๔๖.

นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์

พรรคไทยรักไทย

เขตหนองจอก

๔๗.

นายเนาวรัตน์ อยู่บำรุง

พรรคประชากรไทย

เขตหนองแขม

๔๘.

นางสาวอภิญญา สุนทรสาธิต

พรรคไทยรักไทย

เขตหลักสี่

๔๙.

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตห้วยขวาง

๕๐.

นายประพนธ์ เนตรรังษี

พรรคไทยรักไทย

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๑.

นายอภิชาติ หาลำเจียก

พรรคไทยรักไทย

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ลาออกเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

๕๒.

นายสมชาย เอี่ยมมงคลสกุล

กลุ่มมดงาน

เขตธนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๓.

นายวิชัย หุตังคบดี

พรรคไทยรักไทย

เขตธนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๔.

นายธวัชชัย ทองสิมา

กลุ่มมดงาน

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๕.

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร

พรรคไทยรักไทย

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๖.

นายเดชา ยิ้มอำนวย

พรรคไทยรักไทย

เขตสายไหม
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ลาออก ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๕๗.

นายษุภมน หงสกุล หุตะสิงห์

พรรคไทยรักไทย

เขตสายไหม
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก นายเดชา ยิ้มอำนวย ลาออก

๕๘.

นายฉมาดล หงสกุล

พรรคชาติพัฒนา

เขตสายไหม
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๙.

นายชูพงษ์ เพชรทัต

พรรคไทยรักไทย

เขตดินแดง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗

๖๐.

นางอนงค์ เพชรทัต

พรรคไทยรักไทย

เขตดินแดง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก นายชูพงษ์ เพชรทัต ถึงแก่กรรม

๖๑.

นายธนา ชีรวินิจ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางแค
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙

๖๒.

นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย

พรรคไทยรักไทย

เขตดุสิต
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๖๓.

นายสุพัฒน์ ชลิตานนท์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดุสิต
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๖๔.

นายชนินทร์ รุ่งแสง

พรรคประชากรไทย

เขตบางกอกน้อย
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๖๕.

นายนภาพล จีระกุล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกอกน้อย
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๖๖.

นายการุณ โหสกุล

พรรคชาติไทย

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ลาออก ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๖๗.

นางรัชดาวรรณ โหสกุล

พรรคชาติไทย

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก นายการุณ โหสกุล ลาออก

๖๘.

นางสมปอง โสภณดิเรกรัตน์

พรรคชาติไทย

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๖๙.

นายฐิติโชค กาญจนภักดี

พรรคไทยรักไทย

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ลาออก ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๗๐.

นายสายันต์ จันทร์เหมือนเผือก

พรรคไทยรักไทย

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เนื่องจาก นายฐิติโชค กาญจนภักดี ลาออก

๗๑.

นางสาวปราณี เชื้อเกตุ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๗๒.

นายสุพิน คล้ายนก

อิสระ

เขตบางแค
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๗๓.

นายเพทาย จั่นเผื่อน

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางแค
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๗๔.

นางสาวพรพิมล คงอุดม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๗๕.

นายสมพงษ์ เก่งรุ่งเรืองชัย

พรรคไทยรักไทย

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๗๖.

นายสุไหง แสวงสุข

พรรคประชาธิปัตย์

เขตทวีวัฒนา

ผู้ชมทั้งหมด 1,825 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top