skip to Main Content

เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๕ ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบวาระสี่ปี ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้บัญญัติว่า “เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดวันเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานคร” จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๓ ปรากฏผลการเลือกตั้งตามประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก. ๒๓) ของสำนักงานเขต ๓๖ เขต มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๗ คน ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

พรรค

เขต

หมายเหตุ

๑.

นายแก้ว แห้วสันตติ

พรรคพลังธรรม

เขตพระนคร

๒.

นายศิริ หวังบุญเกิด

พรรคพลังธรรม

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

๓.

นายประจวบ อึ๊งภากรณ์

พรรคพลังธรรม

เขตปทุมวัน

๔.

นางผุสดี วงศ์กำแหง

พรรคพลังธรรม

เขตสัมพันธวงศ์

๕.

นายสุธรรม นทีทอง

พรรคพลังธรรม

เขตบางรัก

๖.

นายชิงชัย บัณฑราภิวัฒน์

พรรคพลังธรรม

เขตคลองสาน

๗.

นางวีระพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

พรรคพลังธรรม

เขตบางกอกใหญ่

๘.

นายสวัสดิ์ สุรชัยสิขวิทย์

พรรคพลังธรรม

เขตตลิ่งชัน

๙.

นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตหนองจอก

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๓ – ๑๗ มกราคม ๒๕๓๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓

๑๐.

นายศิริ ประเสริฐกรรณ

พรรคประชากรไทย

เขตมีนบุรี

๑๑.

นางยุพา ไชยกุลงามดี

พรรคพลังธรรม

เขตลาดกระบัง

๑๒.

นายแดง พันธ์เตี้ย

พรรคพลังธรรม

เขตหนองแขม

๑๓.

นายธรรมรัตน์ นาคสุริยะ

พรรคพลังธรรม

เขตลาดพร้าว

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๓ – ๑๗ มกราคม ๒๕๓๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓

๑๔.

นายบรรจง โซ๊ะมณี

พรรคพลังธรรม

เขตบึงกุ่ม

๑๕.

นายเอี่ยม อร่ามรักษ์

พรรคพลังธรรม

เขตบางพลัด

๑๖.

นายสุรชัย ม่วงศิริ

พรรคประชากรไทย

เขตบางขุนเทียน

๑๗.

นายไกรพล บรรเลง

พรรคพลังธรรม

เขตราชเทวี

๑๘.

นางสาวทัศนีย์ นันทภูษา

พรรคพลังธรรม

เขตยานนาวา

๑๙.

นายบุญส่ง ศุภวัชรเสรีกุล

พรรคพลังธรรม

เขตบางคอแหลม

๒๐.

นายธวัชชัย ปิยนนทยา

พรรคพลังธรรม

เขตสาธร

๒๑.

นายภูมิ ยุคธนพงษ์พันธ์

พรรคพลังธรรม

เขตภาษีเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๒๒.

นายสุธา ชันแสง

พรรคประชากรไทย

เขตภาษีเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ลาออก เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๒๓.

นายโกวิทย์ ธารณา

พรรคมวลชน

เขตภาษีเจริญ

เขตเลือกตั้งที่ ๒

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๕ เนื่องจาก นายสุธา ชันแสง ลาออก

๒๔.

นางประทุม ฉิมน้อย

พรรคพลังธรรม

เขตราษฎร์บูรณะ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๒๕.

นางดวงเดือน ทรงสกุล

พรรคพลังธรรม

เขตราษฎร์บูรณะ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๒๖.

นายสมมาตร วงศ์ช่างหล่อ

พรรคพลังธรรม

เขตบางกอกน้อย
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๒๗.

นายชาติกล้า ประกอบผล

พรรคพลังธรรม

เขตบางกอกน้อย
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๒๘.

นายอนุสรณ์ บุณยนิตย์

พรรคพลังธรรม

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๓

๒๙.

นายณรงค์ ถนอมกุลบุตร

พรรคประชากรไทย

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เนื่องจาก นายอนุสรณ์ บุณยนิตย์ ถึงแก่กรรม

๓๐.

นายศิริ น่วมพิทักษ์

พรรคพลังธรรม

เขตจอมทอง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๓๑.

นายทรงศักดิ์ ชื่นสนธิ์

พรรคพลังธรรม

เขตพญาไท
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๓๒.

นายกวี ณ ลำปาง

พรรคพลังธรรม

เขตพญาไท
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๓๓.

นายสนชัย สิริสิงห

พรรคพลังธรรม

เขตพระโขนง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๓๔.

นายอิทธิ พินิจพรดิลก

พรรคพลังธรรม

เขตพระโขนง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๓๕.

นายประดิษฐ บัวน้ำจืด

อิสระ

เขตประเวศ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ลาออก เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๓๖.

เรือเอกวีระ จันทร์ศรี

พรรคพลังธรรม

เขตประเวศ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๕ เนื่องจาก นายประดิษฐ บัวน้ำจืด ลาออก

๓๗.

นายอรรถ แพทยังกุล

พรรคพลังธรรม

เขตประเวศ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๓๘.

นายถาวร เตโชชัยวุฒิ

พรรคพลังธรรม

เขตบางกะปิ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๓๙.

นายซาฟาอี อรุณพูลทรัพย์

พรรคพลังธรรม

เขตบางกะปิ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๐.

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง

พรรคประชากรไทย

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๔๑.

นายประเสริฐ สาระไชย

พรรคพลังธรรม

เขตบางเขน
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๒.

นายประเสริฐ นาสมพันธ์

พรรคพลังธรรม

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๓ – ๑๗ มกราคม ๒๕๓๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ และเมื่อครบวาระสองปีแล้ว ก็ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครต่ออีก ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๕ – ๖ มกราคม ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕

๔๓.

นายทวี หอวัง

พรรคพลังธรรม

เขตดอนเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๔.

พันเอกพิบูลย์ศักดิ์ นาคีรักษ์

พรรคพลังธรรม

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๕ – ๖ มกราคม ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕

๔๕.

นางยุพดี วิภัติภูมิประเทศ

พรรคพลังธรรม

เขตจตุจักร
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๖.

ร้อยตรีมานิต ธุวานนท์

พรรคพลังธรรม

เขตห้วยขวาง
เขตเลือกตั้งที่ ๑​

๔๗.

นายธนา ชีรวินิจ

พรรคพลังธรรม

เขตห้วยขวาง
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๔๘.

นายธวัชชัย สิทธิเวช

พรรคพลังธรรม

เขตห้วยขวาง
เขตเลือกตั้งที่ ๓

๔๙.

นายวิรัตน์ พรรคชนกร

พรรคพลังธรรม

เขตธนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๐.

นายมาโนช มีสันฐาน

พรรคพลังธรรม

เขตธนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๑.

นายเอนก หุตังคบดี

พรรคพลังธรรม

เขตธนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๓

๕๒.

นายวิชาญ จิตร์จารัตน์

พรรคประชากรไทย

เขตดุสิต
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๓.

นายรุ่งเรือง พงศ์วรินทร์

พรรคพลังธรรม

เขตดุสิต
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๕๔.

นายวรรโณ ขอประเสริฐ

พรรคพลังธรรม

เขตดุสิต
เขตเลือกตั้งที่ ๓

๕๕.

นางสงบ ติระกุล

พรรคพลังธรรม

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๖.

พลตำรวจตรีสถาพร วิมุตตานนท์

พรรคพลังธรรม

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๒

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๕ – ๖ มกราคม ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕

๕๗.

นายศักดา จันทร์เทพ

พรรคพลังธรรม

เขตบางซื่อ
เขตเลือกตั้งที่ ๓

๕๘.

นายสุนันท์ อึ้งทรงธรรม

พรรคพลังธรรม

เขตคลองเตย
เขตเลือกตั้งที่ ๑

๕๙.

นายอาทร บุญมาเลิศ

พรรคพลังธรรม

เขตคลองเตย
เขตเลือกตั้งที่ ๒

๖๐.

นายอัคคี ศรีทราชัยกุล

พรรคพลังธรรม

เขตคลองเตย
เขตเลือกตั้งที่ ๓

ผู้ชมทั้งหมด 606 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top