skip to Main Content

เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ออกใช้บังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๗ บัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครจึงจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปรากฏตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (ส.ก. ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

พรรค

เขต

หมายเหตุ

๑.

นายมหินทร์ ตันบุญเพิ่ม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตสัมพันธวงศ์

๒.

นายวีระพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกอกใหญ่

๓.

พลตำรวจตรีสถิตย์ วิริยศิริ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตตลิ่งชัน

๔.

นายยรรยง คูเกษมกิจ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระนคร

๕.

นายแสวง ฤกษ์จรัล

พรรคมวลชน

เขตหนองแขม

พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๒๓ (๔) ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๐/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๑ และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ ผลปรากฏว่า นายเนาวรัตน์ อยู่บำรุง สังกัดพรรคมวลชน ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม แทนในตำแหน่งที่ว่าง

๖.

นายเนาวรัตน์ อยู่บำรุง

พรรคมวลชน

เขตหนองแขม

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม แทนในตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นางแสวง ฤกษ์จรัล พ้นจากตำแหน่ง และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๑

๗.

นายอุดม วงศ์อุไร

พรรคประชากรไทย

เขตลาดกระบัง

๘.

นายเฉลิม บำรุง

อิสระ

เขตมีนบุรี

๙.

นายประสาน หวังรัตนปราณี

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางรัก

๑๐.

นายไพโรจน์ ประเสริฐ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘

๑๑.

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตปทุมวัน

๑๒.

นายสุธา ชันแสง

พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตภาษีเจริญ

๑๓.

นายจำลอง เลียบใย

พรรคประชากรไทย

เขตภาษีเจริญ

๑๔.

นางมะลิ วรรณศิริกุล

กลุ่มพัฒนาราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ

๑๕.

นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์

กลุ่มกรุงเทพก้าวหน้า

เขตหนองจอก

๑๖.

นายสมบัติ วิอังศุธร

พรรคประชาธิปัตย์

เขตคลองสาน

๑๗.

นายเทอดศักดิ์ ศิลปเดช

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางขุนเทียน

๑๘.

นายญาณเดช ทองสิมา

พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางขุนเทียน

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๐

๑๙.

นายสมบัติ พงศ์บุญคุ้มลาภ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตห้วยขวาง

๒๐.

นายธงชัย นุ่มแจ่ม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตห้วยขวาง

๒๑.

นายสมชาย สุขทวี

พรรคประชาธิปัตย์

เขตยานนาวา

๒๒.

นายสุกิจ ก้องธรนินทร์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตยานนาวา

๒๓.

นายภิญโญ บุญยรัตพันธุ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตยานนาวา

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ และเมื่อครบวาระ ๒ ปีแล้ว ก็ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ต่ออีก ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๐

๒๔.

นายสมเกียรติ ฉันทวานิช

พรรคประชาธิปัตย์

เขตยานนาวา

๒๕.

นายสมพงษ์ สู่ศุภอรรถ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตธนบุรี

๒๖.

นายกิตติ ปิณฑะดิษ

พรรคประชาธิปัตย์

เขตธนบุรี

๒๗.

นายสุชิน พึ่งธรรม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตธนบุรี

๒๘.

นาวาเอกสมชาย ศิลปบรรเลง

พรรคประชากรไทย

เขตบางกอกน้อย

๒๙.

พลตรีจินดา เจริญมิตร

พรรคประชากรไทย

เขตบางกอกน้อย

๓๐.

นายสิชฌน์ ชัฎสุวรรณ

พรรคประชากรไทย

เขตบางกอกน้อย

๓๑.

นายวิชัย แสงกาญจนวนิช

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพญาไท

๓๒.

นายวรวงศ์ อมาตยกุล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพญาไท

๓๓.

นายสุทิน บุญอยู่

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพญาไท

๓๔.

นายพิพัฒน์ พิชิตพล

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพญาไท

๓๕.

นายธรรมรัตน์ นาคสุริยะ

กลุ่มรวมพลัง

เขตบางกะปิ

๓๖.

นายศราวุฒิ ปฤชาบุตร

กลุ่มรวมพลัง

เขตบางกะปิ

๓๗.

นายภมร สุวรรณโรจน์

กลุ่มรวมพลัง

เขตบางกะปิ

๓๘.

นายซาฟีอี อรุณพูลทรัพย์

กลุ่มรวมพลัง

เขตบางกะปิ

๓๙.

นายสุวรรณ แดงบัว

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระโขนง

๔๐.

นายวินัย รุ่งแสง

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระโขนง

๔๑.

นายประทีป วัชรโชคเกษม

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระโขนง

๔๒.

จ่าสิบเอกบุญมี จันทร์เฉลี่ย

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระโขนง

๔๓.

นายประวิทย์ รุจิรวงศ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระโขนง

ดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๐

๔๔.

นายอนันต์ พงษ์ตานี

พรรคประชาธิปัตย์

เขตพระโขนง

๔๕.

พลตำรวจตรีสถาพร วิมุตตานนท์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดุสิต

ดำรงตำแหน่งรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘

๔๖.

นายมนู วณิชชานนท์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดุสิต

๔๗.

นายโสรส ขจรประศาสน์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดุสิต

๔๘.

นายโชคดี ยืนยงสวัสดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดุสิต

๔๙.

นายวศิน อรุณเกษร

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดุสิต

๕๐.

พลตรีบุลฤทธิ์ เนียมทันต์

พรรคประชาธิปัตย์

เขตดุสิต

๕๑.

พลเอกเสฐียร ศิริวิโรจน์

กลุ่มรวมพลัง

เขตบางเขน

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๑

๕๒.

นางสาวไพบูลย์ นุชนนท์

กลุ่มรวมพลัง

เขตบางเขน

๕๓.

นายฉัตรชัย วรนาวิน

กลุ่มรวมพลัง

เขตบางเขน

๕๔.

นายประเสริฐ นาสมพันธ์

กลุ่มรวมพลัง

เขตบางเขน

๕๕.

จ่าสิบโทประจักษ์ แจ้งอรุณ

กลุ่มรวมพลัง

เขตบางเขน

พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๙ เนื่องจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๓๒/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๑ ผลปรากฏว่า นางกัลยา บำรุงผล สังกัดพรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขต แทนในตำแหน่งที่ว่าง

๕๖.

นางกัลยา บำรุงผล

พรรคพลังธรรม

เขตบางเขน

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน แทนในตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก จ่าสิบโทประจักษ์ แจ้งอรุณ พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

๕๗.

นายสุเทพ อัตถากร

พรรคพลังธรรม

เขตบางเขน

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน แทนในตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากพลเอกเสฐียร ศิริวิโรจน์ ถึงแก่กรรม จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑

ผู้ชมทั้งหมด 728 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top