skip to Main Content

ต่อมาปรากฏว่าได้มีคำสั่งตามมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๐ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่ง ให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสี่คน และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๕ คน ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๓๑/๒๕๒๐ เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๐ ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

๑.

นายกระจก ศุภกิจวิเลขการ

๒.

นายกำจัด ผาติสุวัณณ

๓.

นายเกยูร ลิ่มทอง

๔.

นายโกเมน ภัทรภิรมย์

๕.

นายคงศักดิ์ ลิ่วมโนมนต์

๖.

นายจำเนียร ศศิบุตร

๗.

หม่อมหลวงชินชัย กำภู

๘.

นายดำรงค์ ชลวิจารณ์

๙.

นางทองจุล สิงหกุล

๑๐.

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

๑๑.

นายนิยม เก้าสำราญ

ลาออกจากตำแหน่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้ง นายเฉลียว สุวรรณกิตติ เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่าง

๑๒.

นายนิรุติ ไชยกูล

๑๓.

นายบุญชู เพียรพานิช

๑๔.

นายแพทย์บุญเทียม เขมาภิรัตน์

๑๕.

นายบุญยง นิ่มสมบุญ

๑๖.

ทันตแพทย์หญิงบุญสม สุภาพันธ์

๑๗.

นางบุหงา ชัยรัตน์

๑๘.

หม่อมราชวงศ์ผกาแก้ว จักรพันธุ์

๑๙.

นายประทาน คงฤทธิศึกษากร

๒๐.

นายประพจน์ เรขะรุจิ

๒๑.

นายประมุท สูตะบุตร

๒๒.

นายประวีณ ณ นคร

๒๓.

นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช

๒๔.

พลตำรวจตรีผลึก สุวรรณเวช

๒๕.

นายพา ไชยเดช

๒๖.

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น

๒๗.

นายมนตรี วิสารทกุล

๒๘.

นายแพทย์มนัส ปุญญโชติ

๒๙.

นายมานะ แพร่พันธุ์

๓๐.

นายยรรยง คุโรวาท

๓๑.

ร้อยตำรวจโทระดม มหาศรานนท์

๓๒.

นายวิญญู อังคณารักษ์

๓๓.

พลตำรวจตรีสถิตย์ วิริยศิริ

๓๔.

นายสนั่น สตงคุณห์

๓๕.

นายสมาน บินมูอิน

๓๖.

นายสวัสดิ์ สุวรรณอักษร

๓๗.

นางสุมน อมรวิวัฒน์

๓๘.

พลตำรวจตรีเสมอ ดามาพงศ์

๓๙.

นางเสวก ปาลวัฒน์วิไชย

๔๐.

นายสุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์

๔๑.

พลตำรวจตรีโสภณ ศีตะจิตต์

๔๒.

นายอรุณ แสนโกศิก

๔๓.

นายอเนก โรจนไพบูลย์

๔๔.

นายอายุส อิศรเสนา ณ อยุธยา

๔๕.

นายอำพล ตียาภรณ์

๔๖.

นายเฉลียว สุวรรณกิตติ

ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นายนิยม เก้าสำราญ ลาออก ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๘๘/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๐

ผู้ชมทั้งหมด 377 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

Back To Top