skip to Main Content

เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ออกใช้บังคับ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘) พระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร แต่นับเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๒ ของสภากรุงเทพมหานคร ผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นปรากฏตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ มีรายนามสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เขต
๑.

นายวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์

เขต ๑ (ดุสิต)

๒.

นายสมชาย ชูประดิษฐ์

เขต ๑ (ดุสิต)

๓.

นายพิชัย มาลัยวงษ์

เขต ๑ (ดุสิต)

๔.

นายประจวบ หนุนภักดี

เขต ๑ (ดุสิต)

๕.

นายสานิ ขันทอง

เขต ๒ (พญาไท)

๖.

นายแพทย์พิทยา หาญเกษม

เขต ๒ (พญาไท)

๗.

นายสรศิลป์ อภิวาท

เขต ๒ (พญาไท)

๘.

นายสมชาย นพพวง

เขต ๒ (พญาไท)

๙.

พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ

เขต ๒ (พญาไท)

๑๐.

นายสมศักดิ์ นิชู

เขต ๓ (พระโขนง หนองจอก ลาดกระบัง)

๑๑.

นายวิบูล สำเร็จวาณิชย์

เขต ๓ (พระโขนง หนองจอก ลาดกระบัง)

๑๒.

นายชาลี คุรุสวัสดิ์

เขต ๓ (พระโขนง หนองจอก ลาดกระบัง)

๑๓.

นายสรวง อักษรานุเคราะห์

เขต ๓ (พระโขนง หนองจอก ลาดกระบัง)

๑๔.

นายชวลิต โอสถานุเคราะห์

เขต ๓ (พระโขนง หนองจอก ลาดกระบัง)

๑๕.

เรือโทยูเนียน แพทย์ประทุม

เขต ๔ (บางเขน ห้วยขวาง บางกะปิ มีนบุรี)

๑๖.

นายสุวรรณ แดงบัว

เขต ๔ (บางเขน ห้วยขวาง บางกะปิ มีนบุรี)

๑๗.

นายธงชัย หงษ์อ่อน

เขต ๔ (บางเขน ห้วยขวาง บางกะปิ มีนบุรี)

๑๘.

นายประเสริฐ พุฒตาลศรี

เขต ๔ (บางเขน ห้วยขวาง บางกะปิ มีนบุรี)

๑๙.

นายสมชัย ชินะผา

เขต ๔ (บางเขน ห้วยขวาง บางกะปิ มีนบุรี)

๒๐.

นายเจียม สุคัมภีรานนท์

เขต ๕ (ยานนาวา ปทุมวัน)

๒๑.

นายพูนสวัสดิ์ บุลยเลิศ

เขต ๕ (ยานนาวา ปทุมวัน)

๒๒.

นายสนิท รัศมีเจริญ

เขต ๕ (ยานนาวา ปทุมวัน)

๒๓.

นางสุมน ไชยพร

เขต ๕ (ยานนาวา ปทุมวัน)

๒๔.

นายมานพ ธนสุกาญจน์

เขต ๕ (ยานนาวา ปทุมวัน)

๒๕.

นายอนันต์ สิงหมงคลเขต

เขต ๖ (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก)

๒๖.

นายศุภวัฒน์ เกษตรทัต

เขต ๖ (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก)

๒๗.

นายไพโรจน์ ประเสริฐ

เขต ๖ (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก)

๒๘.

นายพงษ์ศักดิ์ ปัณยาชีวะ

เขต ๖ (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก)

๒๙.

นายสมเจตน์ ชวนชาติ

เขต ๖ (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก)

๓๐.

นายมาโนช เรืองปราชญ์

เขต ๗ (ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ)

๓๑.

นายฤชา เกษมรัชดารักษ์

เขต ๗ (ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ)

๓๒.

นายทวี ไกรคุปต์

เขต ๗ (ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ)

๓๓.

นายแพทย์ไศล สุขพันธ์โพธาราม

เขต ๗ (ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ)

๓๔.

นายวรรณชัย คันธวงษ์

เขต ๘ (บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน)

๓๕.

นายกิติ กิติสิน

เขต ๘ (บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน)

๓๖.

นายสมมาตร วงศ์ช่างหล่อ

เขต ๘ (บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน)

๓๗.

นายสมศักดิ์ จันทนฤกษ์

เขต ๘ (บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน)

๓๘.

นายอัมพร ตั้งตรงจิตร

เขต ๘ (บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน)

๓๙.

นายเสงี่ยม นาควัชระ

เขต ๙ (บางขุนเทียน หนองแขม ภาษีเจริญ)

๔๐.

นายแสวง สมบูรณ์ผล

เขต ๙ (บางขุนเทียน หนองแขม ภาษีเจริญ)

๔๑.

นายบรรเทิง สินส่ง

เขต ๙ (บางขุนเทียน หนองแขม ภาษีเจริญ)

ผู้ชมทั้งหมด 509 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 4 ครั้ง

Back To Top