skip to Main Content

กรุงเทพมหานครมีกำเนิดขึ้นมาโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ และตามข้อ ๘ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวกำหนดให้ “กรุงเทพมหานครมีสภากรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง มีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร” และตามข้อ ๓๓ กำหนดว่า “ในสี่ปีแรกของการจัดตั้งกรุงเทพมหานครให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนการเลือกตั้งตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ ๘” สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในชุดแรก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๗๗/๒๕๑๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๖ จึงมีจำนวน ๔๖ คน เนื่องจากกรุงเทพมหานครในขณะนั้นมีเขตปกครองรวม ๒๓ เขต ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

เขต

หมายเหตุ

๑.

นายกุศะ ปันยารชุน

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตปทุมวัน

๒.

นายเกียรติ เอื้อชูเกียรติ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตหนองจอก

๓.

นายกำจาย เอี่ยมสุรีย์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตสัมพันธวงศ์

๔.

นายจิตร ทังสุบุตร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตธนบุรี

๕.

นายจุมพล ประจันตบริบาล

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตบางเขน

๖.

นายเจิม ภูมิจิตร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตมีนบุรี

ลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๘

๗.

นายเจริญ ภมรบุตร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตบางกอกใหญ่

๘.

นายจันทร์ สมบูรณกุล

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตบางขุนเทียน

๙.

นายเฉลิม ประจวบเหมาะ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตบางรัก

ลาออก วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๑๘

๑๐.

ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ลาออกเดือนมกราคม ๒๕๑๘ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลับเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

ลาออกเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘

๑๑.

พลเรือเอก ดำริห์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

๑๒.

นายถาวร พรประภา

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตปทุมวัน

๑๓.

นายทวี สมบัติพานิช

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตภาษีเจริญ

๑๔.

พลโท ทิพย์ ผลโภค

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

๑๕.

นายนิพนธ์ ชินกูล

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตลาดกระบัง

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๑๗ และกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งที่ ๔๐๑/๒๕๑๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗ แต่งตั้ง คุณหญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่าง

๑๖.

นายประจง อุทกภาชน์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตบางเขน

๑๗.

นายประชา จารุเสถียร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตบางกะปิ

๑๘.

นายประทีป เชิดธรณินทร์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตบางกอกใหญ่

๑๙.

นายประทวน รมยานนท์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตภาษีเจริญ

ลาออกเดือนมกราคม ๒๕๑๘ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๒๐.

นายประเสริฐ พลชาติ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตตลิ่งชัน

ลาออกเดือนมกราคม ๒๕๑๘ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลับเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๒๑.

นายเปรมศักดิ์ วิเชียรภักดี

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตราษฎร์บูรณะ

๒๒.

นายผ่อง รามนัฎ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตหนองแขม

ลาออกเดือนมกราคม ๒๕๑๘ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลับเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๒๓.

นายพนิต เศวตโยธิน

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตบางกอกน้อย

๒๔.

พลตำรวจตรี พยงค์ สมิติ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

๒๕.

นายไพโรจน์ ไชยพร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตคลองสาน

ลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘

๒๖.

พลอากาศตรี ภาคย์ กฤษณะพันธุ์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

๒๗.

พระยามไหสวรรย์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตคลองสาน

ถึงแก่กรรม วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๘

๒๘.

นายมณฑล หาญพาณิชย์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตลาดกระบัง

๒๙.

นายเลื่อน พรพิบูลย์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตพญาไท

๓๐.

นายวิศาล ภัทรธรรมมาศ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตบางรัก

ลาออกเดือนมกราคม ๒๕๑๘ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลับเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๓๑.

นายวิระ รมยะรูป

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตบางกะปิ

๓๒.

นายวัจน์ อภิบาลภูวนารถ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตพระนคร

ลาออกเดือนมกราคม ๒๕๑๘ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลับเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๓๓.

นายวัลลภ เจียรวนนท์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตสัมพันธวงศ์

๓๔.

พันตำรวจเอก ศิริ คชหิรัญ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ลาออกเดือนมกราคม ๒๕๑๘ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลับเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๓๕.

นายเศรณี จินวาลา

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตพระโขนง

ลาออก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๑๘

๓๖.

นายสนอง ปรัชญนันทน์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

พระโขนง

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๑๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๘

๓๗.

คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตธนบุรี

ลาออกเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิก

๓๘.

นายสุข พุคยาภรณ์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตหนองจอก

ลาออกเดือนมกราคม ๒๕๑๘ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลับเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๓๙.

นางสุนทรี ชมธวัช

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

๔๐.

นายเสถียร ธรรมสุริยะ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ลาออกเดือนมกราคม ๒๕๑๘ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลับเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๔๑.

นายแสวง รุจิรัต

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตดุสิต

๔๒.

นายอาทร สังขะวัฒนะ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตราษฎร์บูรณะ

ลาออกเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิก

๔๓.

นายอุเทน เตชะไพบูลย์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตยานนาวา

๔๔.

นายเอี่ยม อร่ามรักษ์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตบางกอกน้อย

๔๕.

นายโอฬาริก พยัคฆาภรณ์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตยานนาวา

ลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๑๘

๔๖.

นายอำนวย เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตมีนบุรี

๔๗.

ศาสตราจารย์ คุณหญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งที่ ๔๐๑/๒๕๑๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทน นายนิพนธ์ ชินกูล

ลาออกเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิก

๔๘.

นางกนก สามเสน วิล

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตภาษีเจริญ

เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๔๙.

นายกำจัด ผาติสุวัณณ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตลาดกระบัง

เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๕๐.

นายจรัส เทศวิศาล

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตบางรัก

เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๕๑.

นายบุญยง นิ่มสมบุญ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตธนบุรี

เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๕๒.

คุณหญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตพระโขนง

เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๕๓.

ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกผู้แทนเขต

เขตราษฎร์บูรณะ

เข้ารับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

๕๔.

นายประพนธ์ เจริญรุ่งเรือง

สมาชิกผู้แทนเขต

เขตห้วยขวาง

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีก ๑ เขต คือ เขตห้วยขวาง กระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งที่ ๘๐๑/๒๕๑๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ แต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประจำเขตห้วยขวาง

๕๕.

พลตำรวจตรีพยงค์ สมิติ

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตพระนคร

๕๖.

ร้อยตำรวจโทชาญ มนูธรรม

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตดุสิต

ลาออกเดือนมกราคม ๒๕๑๘ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลับเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

ลาออกเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘

๕๗.

พันตำรวจเอกศิริ คชหิรัญ

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตพญาไท

๕๘.

พลโททิพย์ ผลโภค

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตตลิ่งชัน

๕๙.

พลเรือเอกดำริห์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตบางขุนเทียน

๖๐.

พลอากาศตรีภาคย์ กฤษณะพันธุ์

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตหนองแขม

๖๑.

นายโอชา อรรถเวที

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ

เขตห้วยขวาง

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีก ๑ เขต คือ เขตห้วยขวาง กระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งที่ ๘๐๑/๒๕๑๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ แต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประจำเขตห้วยขวาง

ลาออกเดือนมกราคม ๒๕๑๘ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลับเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๗/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

ผู้ชมทั้งหมด 630 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

Back To Top