skip to Main Content

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง นายภาส ภาสสัทธา ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจฯชุดที่ 4 ประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานเขตบางแค ผู้แทนประธานชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับทราบข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเขตบางแค กิจกรรมที่ชุมชนและศูนย์ฯ ต้องการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ชมทั้งหมด 213 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 1 ครั้ง

Back To Top