skip to Main Content
ตั้งคกก.วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติจ่ายขาดเงินสะสมสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2

ตั้งคกก.วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติจ่ายขาดเงินสะสมสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2

📍ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันนี้ (24 ม.ค.67) ซึ่งมี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พ.ศ. …
.
⭐️ทั้งนี้ในที่ประชุม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 16 ม.ค. 67 ภาระหนี้ตามโครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพัน ณ วันที่ 16 ม.ค. 67 จำนวน 51,804.22 ล้านบาท
.
“ด้วยกรุงเทพมหานครต้องรับมอบทรัพย์สินระบบเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 และชำระค่างานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) ตามโครงการดังกล่าว จึงเสนอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 23,488,692,200 บาท” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว
.
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมอภิปรายในญัตตินี้ ประกอบด้วย นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขตบางกอกน้อย นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ส.ก.เขตลาดกระบัง นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ส.ก.เขตคลองสาน และนายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่
.
🎊ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พ.ศ. … จำนวน 23 ท่าน กำหนดเวลาแปรญัตติ 3 วันทำการ และกฎหมายได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการวิสามัญฯ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครได้รับร่างข้อบัญญัติเป็นครั้งแรก
—————
 

ผู้ชมทั้งหมด 32 ครั้ง, ผู้ชมวันนี้ 2 ครั้ง

This Post Has 0 Comments
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
Back To Top